Инструкция за безопасна работа с пневмaтичен крик с въздушна възглавница

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с пневматичния крик с въздушна възглавница се допускат само лица, които са преминали начален и периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа и са обучени да използват крика.