Инструкция за безопасна работа с оборудване за плазмено рязане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Не позволявайте необучен и лица да инсталират, да работят или поддържат това оборудване. НЕ се опитвайте да инсталирате или да работите с това оборудване, докато не сте прочели и напълно разбрали настоящите инструкции.