Инструкция за безопасна работа с планетарен миксер

Инструкция за безопасна работа с планетарен миксер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Проверете дали волтажа е същият, като този написан на табелката на уреда. Обърнете внимание на електрическия контакт, той трябва да бъде заземен.
При трифазен миксер, първо отстранете бъркалките, после включете машината, за да настроите посоката на въртене както е обозначена на стрелката.
2. Не употребявайте устройството, ако е констатирана повреда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.