Инструкция за безопасна работа с пелет преса

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Пелет пресите, познати още под името гранулатори, са предназначени да гранулират различни видове насипни материали.
2. Тази преса не е предназначена за гранулиране на материали (фуражи), предназначени за храна на животни и хора.
3. Машината не е предназначена за гранулиране на лесно възпламеними, токсични и взривоопасни материали!
4. Машината трябва да се използва, поддържа и ремонтира само от лица, които са запознати с настоящата инструкция и на които е проведено обучение за свързаните с това опасности.
5. При започване на работа операторът трябва първо да постави кожуха на работната камера, като се увери, че е поставен коректно, плътно до опорното чело. След това да нагласи подаващия шнек над машината и едва след като се увери, че няма хора или предмети в опасна близост до машината, да включи главния мотор.
6. Преди включване на главния мотор операторът трябва да се увери, че няма хора или предмети в опасна близост около машината.

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. Правилният режим на работа е, когато машината работи тихо, монотонно и равномерно, макар и с производителност по-малка от желаното. Удари, тракане и силни шумове от машината не трябва да се чуват. При поява на такива шумове, машината да се изключи и да се потърси квалифицирано лице.
2. В случай, че работното помещение се намира в близост до големи водни площи (река или езеро), е възможно рано сутрин през студените месеци да има конденз по двигателите и електроелементите. В такъв случай преди работа трябва да се подсушат по подходящ начин.
3. Процесът на гранулиране е свързан с отделянето на известно количество прах. Освен че замърсява работната среда и може да доведе до пожар, прахта може да доведе до затруднено функциониране на електрическата уредба. Да се работи само при включена вентилация.
4. Работата на машината започва, като първо операторът трябва да се убеди, че в работната камера няма материал. Ако има материал, главният мотор няма да може да се развърти, защото първоначалното натоварване ще е прекалено голямо. Ако има материал, операторът трябва да изключи машината от главния шалтер, да свали кожуха на работната камера и да изчисти матрицата от материала. Внимание: Има вероятност ролките, матрицата и материалът да са горещи. Задължително да се използват предпазни ръкавици и очила!
5. Ако има теч на масло това не трябва да се допуска за да не изтече маслото. В такъв случай трябва да се спре незабавно машината и да се изключи подаването на ток към машината. След което да се открие причината за теча. Внимание! Има вероятност изтичащото масло да е горещо. Да се внимава за опасност от изгаряне.
6. Внимание! Всички манипулации по отстраняване на аварията на машината да се извършват при изключено електрическо захранване!

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. При работа с машината, персоналът трябва да е с облечен с работни дрехи с дълги ръкави и дълги крачоли. Обувките трябва да са затворени, с метално бомбе, със завързани връзки. Не се допуска работа с висящи ръкави или дрехи, скъсани дрехи и обувки.
2. Не се допускат за работа хора с дълги висящи коси.
3. При почистване и обслужване на машината оператора трябва да носи предпазни ръкавици против изгаряне, предпазни очила затворени отвсякъде и прахова маска. Внимание! Чистенето на машината да се извършва при изключен главен шалтер на машината
4. На машината работи само човекът, който е натоварен с това и който е инструктиран относно обслужването на машината и нейното действие.
5. По време на работа на машината е забранено да се бърка с ръка или с предмети в отвора, където излизат пелетите.
6. По време на работа на машината е забранено да се бърка с ръка или с предмети в кожуха на работната камера.
7. Забранява се при каквито и да било обстоятелства да се бърка с ръка или предмети в бункера или изхода на дозиращия шнек, когато той работи. Всички ремонти на шнека трябва дa се извършват при спрян шнек и изваден щепсел.
8. Когато се извършват манипулации по машината (гресиране на ролките, обтягане на ремъците и т.н.), главния шалтер на машината да се изключи.
9. Забранява се включването на главния мотор, без да е сложен кожухът.
10. Забранява се работа с машината със свалени защитни механизми и екрани.
11. Изключвайте машината, когато тя не се използва.
12. Да не се отстраняват никакви прах и стърготини с ръка. Да се използват предвидени за това инструменти (метла, шпатула).
13. Ред и чистота са двете важни предпоставки за сигурната работа. Затова машината и подът под и около нея трябва да се поддържат свободни и чисти от прах, стърготини и пелети.
14. Инструментите поставяйте така, че да не представляват опасност за оператора и за околните.
15. Не използвайте машината във взривоопасна атмосфера. Тя не е пригодена за работа в такива условия. Съществува сериозна опасност от експлозия!
16. Веднъж на шест месеца всички винтове на захранващите клеми се проверяват и ако е необходимо се пристягат. Проверката се извършва задължително от правоспособен електротехник при изключено напрежение на захранващия кабел.
17. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БЪРКА С РЪКА В БУНКЕРА НА ПОДАВАЩИЯ ШНЕК, КОГАТО МАШИНАТА ИМА ЗАХРАНВАНЕ. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ
ТРАВМИ!
18. Внимание: непосредствено след работа дръжката за повдигане на работната глава е гореща. Да се използват предпазни ръкавици, за да се избегне изгаряне.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

1. След приключване на работа, да се има предвид, че работната глава, ролките, матрицата и кожухът на работната камера са горещи. За да се избегнат инциденти, е необходимо операторът да носи предпазни ръкавици.
2. Не трябва да се стъпва върху кожуха на радиатора, нито да се оставят предмети по-тежки от 5 кг върху него.
3. По време на работа на машината е забранено да се стои в опасна близост до машината, да сядат, да се подпират или да се катерят хора по машината, да се оставят или подпират предмети върху машината. В случай на съмнения за повреда операторът трябва веднага да изключи главния мотор и едва след това да се приближи до машината.

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА / DOCX

Вашият коментар