Инструкция по безопасността на труда при работа с оптични кабели

Забележка: Настоящата инструкция е одобрена през 1999 г. за структурите на БТК, но може да бъде добра основа и за настояща Ваша инструкция.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Раздел I. Общи изисквания за безопасна работа с оптични кабели.
2. Раздел II. Безопасна работа при транспорт, изтегляне, формиране и укрепване на оптични кабели.
3. Раздел III. Безопасна работа при свързване и измерване на оптични кабели.
4. Раздел IV. Преходни и заключителни разпоредби.

Инструкцията е предназначена да осигури безопасност на персонала при работа с оптични кабели.
С тази инструкция трябва да бъде запознат всеки специалист, работещ с оптични кабели. Инструкцията да се счита за неразделна част от „Правилника за безопасността на труда при работа по кабелни съобщителни линии и мрежи“ ПБТРВКСЛМ Д-06-001/97.

РАЗДЕЛ I
Общи изисквания за безопасна работа с оптични кабели

Чл. 1. (1) До работа с оптични кабели се допускат само лица, които имат нужната квалификация, преминали са съответното обучение и инструктаж и притежават не по-иска от III-та квалификационна група по електробезопасност съгласно изискванията на ПБТРВКСЛМ Д-06-001/97. Същите трябва да знаят и спазват предоставените за ползване от фирмите производители инструкции.
(2) Забранено е присъствието на лица, неучастващи в полагането, изтеглянето, монтажа и измерването на оптичен кабел около отворени кабелни шахти, тунели или колектори, както и в близост до изкопа и до машините за полагане и изтегляне на кабел.
Чл. 2. (1) Забранява се строителството, ремонтът и поддържането на оптични линии и мрежи от юридически и физически лица без предварително утвърден проект и/ или писмено разрешение от организацията, стопанисваща или експлоатираща оптичните съобщителни съоръжения.
(2) Забранява се работата в колектор без писменото разрешение на организацията, стопанисваща колектора.
(3) Забранява се работа по оптични кабели в шахти, тунели и колектори от един човек.
(4) Забранява се строителството, ремонтът и поддръжката на оптични кабели в действащи обекти от външни организации без проведен начален инструктаж и писмено споразумение за съвместна работа, осигуряващи безопасен труд.
Чл. 3. Работниците, извършващи строително-монтажни работи и манипулации по оптични кабели, задължително ползват специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредба № 11/ ДВ, бр. 66, 1993 г.
Чл. 4. (1) При работа с оптични кабели на открито работното място задължително се обезопасява с предпазни ограждения, като при необходимост се поставят предупредителни пътни знаци, установени в „Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата“ и Наредба № 9 от 1975 г. за сигнализацията на строителството и ремонта по пътищата, ДВ, бр. 99/ 1975 г.
(2) Оптичните кабели в кабелни шахти, тунели, колектори и помещения задължително се маркират с табелки с надпис: „ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕН КАБЕЛ.“.
Чл. 5. (1) За осветление да се използват преносими или ръчни лампи със захранващо напрежение: в кабелни шахти, колектори и тунели до 12 V, а в помещения с повишена и особена опасност – до 24 V.
(2) Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не превишава 10 m.
(3) Забранява се работа с нестандартни, неизправни и непроверени ръчни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.
(4) Захранващите напрежения на използваните ръчни електрически инструменти да не са по-високи от:
• 220 (380) V за среда с нормална опасност;
• 42 V за среда с повишена, особена опасност и навън;
• 24 V в тунели, колектори и шахти;
• 220 V при двойна изолация, независимо от средата.
(5) Дължината на кабелите на ръчните ел. инструменти да е до 6 m. Допуска се дължина до 30 m при използване на защитно изключване или при участие на второ лице като наблюдател най-малко с втора квалификационна група по електробезопасност.
Чл. 6. Използваните преносими трансформатори или акумулатори задължително се разполагат на повърхността на земята на разстояние не по-малко от 1 m от ръба на отвора на кабелната шахта, тунела или колектора.
Чл. 7. (1) Забранена е експлоатацията на компресори и апарати за изстрелване на оптични кабели с непроверени и неизправни органи за управление, контролно-измервателните уреди, сигналните и други устройства и системи.
(2) Прикачните и преносими компресорни уредби, обслужващи временно технологични процеси в строителството и ремонта на оптични линии и мрежи, задължително се разполагат на подходящи площадки при спазване на безопасните и противопожарните норми и изисквания.
(3) Забранено е пускането в работа на преносими и прикачни компресорни уредби, които не са осигурени срещу самоволно преместване и придвижване през време на експлоатация.
(4) Забранено е:
• пушенето в непосредствена близост при работа на компресорни уредби;
• работа на компресорни уредби на открито при буря;
• оставянето на работеща компресорна уредба без наблюдение.

РАЗДЕЛ II
Безопасна работа при транспорт, изтегляне, формиране
и укрепване на оптични кабели

Чл. 8. (1) Физическото натоварване на работниците при ръчно вдигане и пренасяне на товари по време на работа следва да отговаря на изискванията на Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси (Норми на физическо натоварване) (ДВ, бр. 25 от 1971 г., изм. и доп. бр. 58 от 1979 г.).
(2) Допуска се ръчно товарене и разтоварване на кабелни барабани с тегло до 500 kg, като задължително се използват подготвена за целта наклонена рампа и ръчна лебедка.
(3) Допуска се ръчното придвижване на кабелен барабан с тегло до 1000 kg по хоризонтален терен по посока на стрелката, указана на страницата на барабана, като се спазват следните условия:
• при ръчно придвижване на кабелни барабани работещият се движи встрани от барабана, като не се допуска стоене по трасето на движение;
• посоката на движение на кабелния барабан при ръчно придвижване се променя с помощта на специално предвидени лостове и подпори, като дължината на подпората да съответства на радиуса на кабелния барабан; подпората да има дръжка за хващане от нейната лицева страна и да се поставя възможно най-близко до страницата на кабелния барабан, за да се предотврати нейното подхлъзване към работещия.
(4) Забранено е разтоварването на кабелни барабани от превозно средство чрез блъскане и събаряне.
Чл. 9. (1) Товаренето и разтоварването на кабелни барабани на или от жп вагони (жп платформи), бордови товарни автомобили или ремаркета да се извършва с повдигателни съоръжения, автомобилни кранове, автоматични и ръчни лебедки, снабдени със задържащо устройство, съгласно Правилника по безопасността на труда при товаро-разтоварните работи ПБТТРР (Д-05-001).
(2) Забранено е при товарене и разтоварване въжетата на повдигателните съоръжения да се закачват на болтовете върху страниците на кабелните барабани.
(3) При транспорт на кабелни барабани е задължително:
• да се подреждат, като страниците на барабаните да са успоредни на посоката на движение на возилото;
• да се укрепват със специално изрязани ъглови или полудъгови трупчета, закрепени на пода на превозното средство по две от двете страни на всеки барабан;
• да се привързват със стоманен проводник или стоманено въже към каросерията, така че да се избегне тяхното разместване.
(4) Кабелен барабан, оставен за престой върху под или терен, задължително се укрепва срещу самозадвижване.
(5) Забранено е товаренето и превозването на неизправни кабелни барабани.
(6) При съхраняване в складове кабелните барабани задължително се поставят на хоризонтални места с твърдо и равно покритие, като се осигурява възможност за извършване на манипулации, измервания и изпитвания на кабелите и да се укрепват срещу самозадвижване.
Чл. 10. При изтегляне на кабел в подземна телефонна тръбна мрежа:
(1) Кабелният барабан задължително се поставя на хоризонтален участък така, че да не пречи на движението на пешеходците или превозните средства.
(2) Приспособленията за изтегляне на оптичен кабел (ролки, дъги за смяна на посоката, устия и др.) задължително се спускат и изваждат от кабелните шахти, тунели и колектори с помощта на въже, като се забранява на работещите да стоят под тях.
(3) Забранява се използването на рейка, изработена от стъкловлакна без защитно или с нарушено полимерно покритие.
Чл. 11. При инсталиране на изтеглящо въже или оптичен кабел по пневматичен начин отговорният изпълнител на работата задължително проверява правилността и надеждността на монтажа на компонентите от системата за подаване на въздух под налягане.
Чл. 12. Забранено е:
• стоенето пред отвора на тръбата, от който се очаква да излезе буталото. Отворът задължително се обезопасява с предпазна преграда;
• стоенето на лица в кабелната шахта, в която се очаква да излезе буталото.
Чл. 13. Забранено е при механизирано изтегляне на оптичен кабел в подземна телефонна тръбна мрежа:
• използването на машини, които не са специално предназначени за тази цел;
• ръчното направляване на кабела или теглещото въже;
• отстраняването в движение на преплитания на теглещото въже.
Чл. 14. (1) При механизирано изтегляне и полагане на оптичен кабел задължително се осигурява система за сигнализация между лицата, контролиращи лебедката и кабелния барабан, и лицата по участъци от кабелното трасе.

(2) Лицето, управляващо лебедка, работи задължително с плътно закопчано работно облекло без висящи части.
Чл. 15. При ползване на специална смазка за намаляване на коефициента на триене при изтегляне на оптичен кабел се спазват технологичните изисквания за безопасна работа. При разливане на специалната смазка мястото веднага се почиства съгласно фирмените указания за предотвратяване на подхлъзването на работещите или на преминаващите пешеходци.
Чл. 16. При изтегляне на оптичен кабел по метода на изстрелване работната група задължително включва:
• правоспособен компресорист;
• обучен специалист, работещ с апарата за изстрелване;
• обучен специалист, работещ с кабелното ремарке.
Чл. 17. (1) Преди започване на работа задължително се проверява изправността на:
• спирачката на кабелния барабан;
• всички връзки на въздухопровода между компресорната тръба и апарата за изстрелване.
(2) При изстрелване на оптичен кабел налягането от компресора задължително се подава постепенно.
(3) Забранява се разкачването на въздухопроводите преди изпускане на въздуха.
Чл. 18. Забранява се захващането на оптичния кабел с ръце на разстояние по-малко от 5 m преди апарата за изстрелване.
Чл. 19. Забранено е пробиването на стени в сградите, преди да се проверят за наличие на скрита електрическа инсталация.
Чл. 20. (1) Забранява се насочване на работещ електрически апарат за горещ въздух (фьон) към хора и предмети.
(2) След завършване на работата апаратът за горещ въздух задължително се оставя да изстине на специално предвидена за целта стойка.

РАЗДЕЛ III
Безопасна работа при свързване и измерване
на оптични кабели

Чл. 21. (1) Действащите оптични кабели да се срязват само след писмено разрешение от организацията собственик, след тяхното идентифициране и издаден наряд по Приложение 2 на Правилник Д-06-001/97.
(2) Подготовката на оптичния кабел и оптичните влакна да се извършва само при изключена измервателна апаратура и изключено крайно линийно оборудване. Забранено е измерване на оптични влакна при включено крайно линийно оборудване.
(3) Забранена е работа с оптични влакна без потвърждение за изключено крайно линийно оборудване.
Чл. 22. Преди започване на работа металните елементи на обвивката, бронята и екранировката на оптичния кабел задължително да се заземят със стационарен или преносим заземител.
Чл. 23. При работа с оптични влакна задължително се използват защитни очила.
Чл. 24. (1) Корпусът на заваръчния апарат (сплайсер) задължително да бъде защитен от индиректен допир.
(2) Забранено е да се докосват електродите на включен заваръчен апарат.
(3) Задължително заваръчният апарат да е маркиран със знак за високо напрежение.
Чл. 25. (1) След приключване на работа работното облекло задължително се почиства чрез изтупване.
(2) При срязване на влакно остатъкът задължително се прибира в специална кутия с капак за остатъци от оптични влакна. Всички остатъци от обработката на оптичните влакна задължително се събират в тези кутии. При напълването им да се заливат с адхезив до получаване на компактна маса и да се изхвърлят заедно с отпадъци, неподлежащи на рециклиране.
(3) При счупване на влакно в специалната почистваща кърпичка или в кърпичката от синтетичен памук, то тя задължително се сменя с нова, като негодната задължително се изхвърля в специалната кутия с капак за остатъци от оптични влакна.
Чл. 26. Задължително след завършване на работа ръцете се измиват и намазват с неутрален крем.
Чл. 27. Забранява се при работа с оптични кабели хранене, пиене и пушене.
Чл. 28. Забранява се:
• гледането в оптичния изход на източниците на оптичен сигнал;
• насочване на оптични влакна и оптични съединители срещу очите;
• насочване на тръбичката или отвора на бутилката със специален газ за почистване на оптичните съединители и адаптери към очите.
Чл. 29. Задължително сервизните панели на апарат/ апаратура, изходите на уредите за измерване на параметрите на оптичните влакна, използващи излъчване и провеждане на лазерно лъчение, да са обозначени с табелка за повишаване на вниманието (фиг. 1а) и с предупредително-класификационна табелка (фиг. 1б) на български език и светлинна индикация за включен лазерен източник. Същото се отнася и за съпътстващата ги документация.

Фиг. 1а

Фиг. 1б

• текстът, контурите и знаците на табелките са в черен цвят;
• защрихованите области по табелките са в жълт цвят с колориметричен номер Y100;
• триъгълният знак за внимание от фиг. 1а може да се изнася като самостоятелен само при липса на достатъчно място за поставяне на табелка.

Чл. 30. (1) В случаите, когато при измерване на параметрите на оптични влакна се работи в две точки от кабелното трасе, задължително се осигурява служебна телефонна или радиовръзка между двете групи.
(2) Забранено е извършването на всякакви манипулации с оптичните влакна или оптичните съединители в далечния край на кабела, по който се извършват измерванията, преди получаване на съобщение от близкия край (където се намира източникът), че лазерният източник е изключен.
(3) При разединяване (разкуплиране) на оптичния съединител от измервателния уред, уредът предварително задължително се изключва, а изходът на лазерния източник се затваря с предпазен елемент, непропускащ лазерно лъчение.
Чл. 31. Забранено е извършването на измервания по оптичния кабел преди окончателното завършване на процеса на свързване на оптично влакно в муфата.
Чл. 32. По време на монтаж или изпитване на оптични кабели и мрежи е задължително използването само на измервателна лазерна апаратура от класове 1,2 и 3 А.
Чл. 33. След приключване на работа с оптични влакна и кабели работното място задължително се почиства.

РАЗДЕЛ IV
Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящата инструкция отменя „Временни правила по безопасност и охрана на труда при работа с влакнесто-оптични съобщителни линии“ от декември 1989 г.

§2. Инструкцията влиза в сила от 01. 05. 1999 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар