Инструкция за безопасна техника за обработка на почвата и мелиорации

Специфични изисквания

1.Прикачването или навесването на техниката към тракторите да се извършва така, че да е невъзможно нежелателно допиране до трактора или между отделната техника включена в сцепката. Операторът да провери преди работа дали механизмите за управление или регулиране са осигурени срещу самоволно освобождаване, преместване или завъртане.
2.При агрегатиране на техниката, операторите да имат предвид, че за осигуряване на ефективно спиране на агрегата при транспорт, масата на почвообработващата техника и съоръжения трябва да бъде в необходимото съотношение към масата на трактора.