Инструкция за безопасна работа с непрекъсваеми захранващи системи (UPS)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Този UPS работи с напрежение, което може да бъде опасно. Не разглобявайте устройството. То съдържа специфични части. Единствено квалифициран сервизен персонал би могъл да отстрани възникнали проблеми.

2. Локалните мрежи, захранвани от UPS трябва да са маркирани и ясно обозначени.