Инструкция за безопасна работа с непрекъсваеми захранващи системи (UPS)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Включването, поддържането, ремонтът и изключването на UPS да става съгласно фирмените предписания, от лица, обучени за работа с тези устройства и инструктирани за безопасна работа с тях, които притежават не по-малка от трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (ПБТЕЕУС) Д-01-008 (отменен), действащ ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.