Инструкция за безопасна работа с мулчер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Мулчерът е предназначен да насича до подходящи размери клони, храсти и др. растителни остатъци. Така получената растителна маса се полага на равномерен слой върху почвата. Постига се трайно запазване на почвената структура и влага и възпрепятстване развитието на плевели.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.