Инструкция за безопасна работа с мулчер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Мулчерът е предназначен да насича до подходящи размери клони, храсти и др. растителни остатъци. Така получената растителна маса се полага на равномерен слой върху почвата. Постига се трайно запазване на почвената структура и влага и възпрепятстване развитието на плевели.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Оператор, който приема лекарства с рецепта или лекарства без рецепта трябва да потърси медицинска помощ за това дали може безопасно да работи с оборудването.

Ако обслужващият персонал установи, че дадено устройство не отговаря на изискванията за техническа безопасност, то дефектът на същото трябва незабавно да бъде отстранен. Ако това не спада към обхвата от трудови задължения на обслужващото лице или същото не разполага с нужната за целта компетентност, то същото трябва информира за неизправността своя ръководител.

Преди всяко пускане в експлоатация на машината всички устройства за безопасност и предпазни средства трябва да са поставени според изискванията и да са годни за работа.
Проверявайте редовно всички устройства за безопасност и предпазни средства.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Веригите са изработени от закалена стомана. Ако една връзка се счупи, ще има дисбаланс и ще възникне вибрация. Винаги се уверявайте, че верижните елементи се сменят със аналогични. При никакви условия не използвайте машината, ако вибрира.

Проверете водещите ръбове на лопатките на вентилатора. Сух мулч причинява много малко износване, но замърсяване, влажният или мухлясалният материал ще изтрие водещите ръбове на лопатките. Когато те станат назъбени сменете колелото. Скалите и други чужди тела, които се намират в някои балони за мулчиране, също могат причиняват огъване на лопатките, които могат да доведат до забележима вибрация.

Съединителят за задвижване свързва двигателя с вала на вентилатора. Неправилното подравняване на връзката ще доведе до вибрации.
Необходимо е незабавно да бъде направено това.

Когато стане запушване, изключете хидравликата. Преместете мулчера в чиста област, завъртете напред и задвижете обратно, за да накарате барабана да се върти без хидравлика и следователно да освободите заседналите остатъци.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Концентрирайте се върху вашата работа.
Мечтаенето, безпокойство за други проблеми или друга неправилна работа с машината може да ви осакати за цял живот.
Говоренето, шегите или гледането другаде може да доведе до физическо нараняване и това не е нещо, за което да се шегуваме. Така че гледайте какво правите и концентрирайте се върху работата си.

Поддържайте чиста работната зона
Целта на мулчера е да раздроби растителния материал и да разтовари преработения мулч от машината. За тази цел има задвижващ вал, вериги и механизми, коирто се движат с висока скорот, за да обработват сено. Очевидно е, че този капацитет ще прекъсне ръцете, дланите, пръстите или всяка друга част от тялото, която е в работната зона, когато машината е активирана.
Освен това изхвърлянето от вентилатора е в състояние да разтоварва обработения мулч при висока скорост и разстояние. Изхвърлянето на машината е достатъчно мощно, за да се измъкнат камъчета и други остатъци, което може да причини увреждане на очите или лицата.

Лицето, отговорно за активирането на машината, е операторът. Неговата отговорност е да види не само, че собственото му тяло не е в работната зона и на всички движещи се части, но и че колегите му са извън работната зона и са напълно видими на сигурно място преди да бъде активирана машината.

Използвайте лични предпазни средства
Защитете очите си от камъчета и други чужди частици, които могат да се намерят в мулча. Използвайте одобрени очила, устойчиви на удар.
В зависимост от оценения риск, може да е необходимо да се използва респиратор, които да ви предпазят от вдишване на праха.
Машината е шумна. Продължителното излагане на силен шум може да доведе до увреждане или загуба на слуха. Използвайте защита на слуха, за да контролирате тази опасност.

Опасност от пожар
Възможността за пожар винаги съществува. Комбинацията от горива, топлината от двигателите и чистата суха слама повишават риска. Имайте пожарогасител близо до работната зона. Научете се да го потърсите, преди да започнете да работите. Винаги дръжте машината чиста от плява и отломки.

Опасност от подхлъзване, спъване и падане
Поддържайте подовата повърхност на работната си площ без слама или люспи от мулч и боклук, които биха могли да ви накарат да се препънете. Падането или подхлъзването може да доведе до болезнени или дори смъртоносни наранявания.
Поставете всички горива, инструменти и друго оборудване далеч, когато не ги използвате. Дори една отвертка може да бъде смъртоносна, ако остане в кабината на машината.

Опасност от инфектиране на цялото тяло в резултат на изхвърлена под високо налягане течност (хидравлично масло)!
Тази опасност може да бъде причина за тежки наранявания по цялото тяло, когато изхвърленото под високо налягане хидравлично масло проникне през кожата в тялото.
Никога не се опитвайте да уплътнявате нехерметични хидравлични маркучопроводи с ръка или с пръсти.
Преди да започнете каквито и да било работи по ремонт и техническо обслужване, прочетете и следвайте инструкциите на "Ръководство за работа".
При наранявания, причинени от хидравлично масло, незабавно потърсете лекарска помощ.

Силата от вентилатора може да издърпа прах и да издуха малки частици, които могат да бъдат опасни.
Никога не вкарвайте никакви материали в машината. Оставете машината да изчисти материала от барабана.
Никога не се опитвайте да изчиствате барабана от остатъци или да правите настройки, докато двигателят работи.
Не забравяйте да да позиционирате всички части на тялото и дрехите далеч от движещи се части, докато двигателят работи.
Не се опитвайте да изхвърляте камъчета, пирони или други отпадъци, които могат да повредят вентилатора или да причинят преждевременна употреба износване.
Не позволявайте пръстите да се заплитат в мрежата на балата.
Не носете разхлабено облекло, което може да стане заплетено с машината.
Маркучите на хидравличните течности създават опасност от течност под високо налягане. За да предотвратите сериозно нараняване или смърт, винаги намалявайте налягането на системата преди ремонт, настройване или изключване.
Преди да опитате да изчистите засядането в захранващата система, изключете двигателя и върнете управлението на захранващата система в затворено положение.
Не добавяйте масло, вода или гориво, докато двигателят работи или е горещо.
Не извършвайте поддръжка, докато устройството работи или батерията е свързана.
Ежедневно проверявайте веригите, вентилатора и съединителя за признаци на износване или разминаване.
Мулчерът не е пътническо превозно средство. Никога не се качвайте на машината при преместване от място на място.
Пазете всички стъпала, грайфери, педали и контроли чисти от мръсотия, мазнини, отломки и масло.
Никога не позволявайте на никого да се намира около оборудването, когато то работи.
Не работете с оборудването от където и да е, освен от правилната позиция на оператора.
Никога не оставяйте оборудването без надзор при работещ двигател или с това приспособление в повдигнато положение.
Не променяйте или премахвайте каквито и да било показатели за безопасност от основния двигател или от това приспособление.
Когато работите на склонове, шофирайте нагоре и надолу, а не успоредно на склона. Избягвайте стръмни хълмове, тъй като това може да доведе до преобръщане.
Намалете скоростта при шофиране в неравен терен, наклон или завъртане, за да се избегне преобръщане на превозното средство.
Операторът не трябва да употребява наркотици или алкохол, които могат да променят своята бдителност или координация.
Преди да излезете от основното задвижващо средстви, спуснете приспособлението към земята, активирайте спирачките, изключете двигателя и извадете ключа.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Когато работите с товарач, никога не повдигайте мулчера достатъчно високо, че да виждате веригите за безопасност. Ако веригите за безопасност са видими, останките могат да бъдат изхвърлени обратно към оператора, причинявайки тежки телесни повреди или смърт.

[/s2If]

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент