Инструкция за безопасна работа с мотофреза - мотокултиватор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Мотокултиваторите са предназначени за извършване на разнообразни земеделски и градински работи. Подходящ е за обработване на нормални, песъчливи и глинести почви с наклон по-малък от 10°. За оризища с дълбочина на водния слой не по вече от 250 мм до здравия слой. При земи, обрасли с плевели и с остатъци от дълбоки корени, почистете обработваемите площи преди използване на мотокултиватора.

На мотокултиватора има табели за безопасност. Те Ви предупреждават за потенциални опасности, които могат да доведат до сериозни инциденти. Спазвайте табелите. Ако табелка падне или се отличава трудно, е необходимо тя да бъде заменена.