Инструкция за безопасна работа при монтаж на сглобяеми елементи и оборудване

1. Складиране на сглобяеми елементи и оборудване на строителната площадка да става в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и инструкцията за складиране.
2. При складиране за временно оставяне на сглобяеми елементи, освен изискванията на предходната точка да се спазват и следните: