Инструкция за безопасна работа с хидравличен абкант

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машината трябва да бъде управлявана от специалист, който е запознат предварително с инструкциите за работа от ръководството на машината.
2.Не позволявайте на некомпетентни и неупълномощени лица да управляват и оперират с машината.