Инструкция за използване на медицински кислородни бутилки

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този продукт се използва за оказване на първа помощ и медицински грижи в медицински пункт.

Проверете количеството съхраняван кислород
Проверете пробката за зареждане на кислород със специален ключ и завийте докрай, изключете регулатора за дебита, включете пресостата. След това манометърът показва количеството на съхранявания кислород. Заредете бутилката, ако кислородът е недостатъчен.

II. Предвидими ненормални ситуации.

• Нормално е повърхността на кислородната бутилка да се нагорещява при зареждане. Затворете пресостата за кислород и вентила на източника на кислород незабавно, ако има изтичане или възникне друга необичайна ситуация.
• В случай на изтичане на кислород при дефектна бутилка отделете е настрана, затворете крана и върнете бутилката на доставчика.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Общи изисквания

• Дръжте продукта далеч от мазни замърсявания и източници на топлина, възпламеняващи материали, запалими и експлозивни вещества. Не излагайте продукта на слънчева светлина за продължително време и пазете от удар. Поставяйте бутилката на недостъпно място.
• Пушенето забранено
• Пазете от запалими материали, пламъци, искри в контакт, горими материали които могат да предизвикат пожар.
• Не излагайте бутилката на висока температура. В случай на пожар пренесете бутилкта на място на безопасно разстояние.
• Не излагайте затварящия кран на корозивни оксиди като например амоняк.
• Уверете се, че бутилката не е наранена или ударена и няма опастност да падне.
• Пазете бутилката далеч от деца.
• Пазете бутилката чиста, суха и без мазнини и масла.
• Съхранявайте бутилката в склад, предназначен за медицински газове.
• Съхранявайте и транспортирайте бутилката при затворен кран.
• Използвайте само в добре проветрени помещения.
• Използвайте консумативи и принадлежности предназначени само за тези бутилки.
• Подгответе се да смените бутилката, когато показалецът за измерване на налягането навлезе в червената зона

2. Зареждане на кислород

• Подпрете кислородната бутилка и разположете пробката за зареждане на кислород и източника на кислород на една и съща височина.
• Изключете пресостата и регулатора за дебит, развийте пробката за зареждане на кислород със специален ключ.
• Отворете вентила на източника на кислород (Забележка: ако няма ръчно колело на вентила, използвайте специален ключ).
• Развийте пластмасовата защитна капачка в двата края на приспособлението за зареждане на кислород (кислороден мост) и я свържете към отвора за зареждане на кислород, а след това я завийте.
• Отворете вентила на източника на кислород и след това отворете бавно пресостата за зареждане. Когато налягането, показвано на манометъра, е над 10 Mpa, това означава, че бутилката е напълно заредена.
• Когато зареждането на кислород приключи, първо изключете пресостата за кислород, след това затворете вентила на източника на кислород. Завийте капачката за зареждане на кислород и завийте защитната капачка на приспособлението за зареждане на кислород.
• Ако зареждането се осъществява с кислородна помпа, работете съгласно ръководството за потребителя на помпата.

Частите не могат да бъдат демонтирани от неспециалисти.
Всички спецификации и конфигурации на продукта може да бъдат променяни без уведомление.
Този продукт трябва да се съхранява в сухи, проветриви помещения без корозивни вещества.

3. Безопасна работа с кислород

Опасности и предупреждения
H270: Може да предизвика или усили пожар; окислител
H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

P220: Да се държи/съхранява далеч от горими материали.
P244: Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка
P370+P376: При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.
P403: Да се съхранява на добре проветриво място.

Мерки за първа помощ
Вдишване: Незабавно изнесете пострадалия от излагане човек на чист въздух.
Контакт с очите: Не се очакват нежелани ефекти от този продукт.
Контакт с Kожата: Не се очакват нежелани ефекти от този продукт.
Поемане: Поглъщането не се счита за потенциален начин за излагане.
Продължителното вдишване на концентрации, по-високи от 75%, може да предизвика гадене, виене на свят, затруднено дишане и конвулсии.

При пожар: Спрете теча, ако е безопасно. Продължително пръскане с вода от защитена позиция докато контейнера стане студен. Използвайте пожарогасители за да контролирате огъня.Изолирайте източника на пожар или му позволете да изгори.

Мерки при аварийно изпускане
Евакуирайте зоната. В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване. Осигурете достатъчно добра вентилация. Не допускайте навлизане в канали, мазета и шахти, и всяко друго място, където натрупването му може да бъде опасно. Контролирайте концентрацията на освободения продукт.

Предпазни мерки за безопасна работа:

1. Само опитни и надлежно инструктирани лица трябва да работят с газове под налягане. Използвайте само специално оборудване, което е подходящо за този този продукт, неговите необходими температура и налягане.
2. Оборудването да се поддържа чисто от масла и греси. Отворете вентила бавно за да се избегне ударно налягане. Да се използват само съвместими с кислород смазочни материали и уплътнители.
3. Използвайте само с оборудване, почистено за работа с кислород и предназначено за съответното налягане. Имайте в предвид указанията за работа на доставчика. Веществото трябва да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.
4. Пазете контейнерите от физическа повреда; не ги влачете, не ги търкаляйте, не ги плъзгайте и не ги изпускайте. Не махайте и не заличавайте предоставените от доставчика етикети за определяне съдържанието на контейнерите.
5. При преместване на контейнерите дори и на малки разстояния използвайте подходящи средства, като например платформа, ръчна количка, високоповдигач и др. Погрижете се цилиндрите да стоят в изправено положение по всяко време.
6. Затворете всички клапи, когато не ги използвате. Осигурете достатъчно добра вентилация. Обратното засмукване на вода в контейнера трябва да бъде предотвратено.
7. Не се допуска обратно връщане в контейнера Избягвайте обратно засмукване на вода, киселини и основи.
8. Съхранявайте контейнера при температура под 50°C на добре проветрявано място Спазвайте всички разпоредби и местни изисквания по отношение съхранението на контейнери. По време на работа да не се яде, пие и пуши.
9. Никога не използвайте директен пламък или електрически устройства за нагряване за повишаване на налягането на контейнера.
10. Оставете предпазната капачка на вентила на място, докато контейнерът не бъде закрепен към стена или пейка, или не бъде поставен в стойка за контейнери, така че да бъде готов за употреба. 11. Доставчикът трябва да бъде уведомен незабавно за повредените вентили.
12. Затваряйте вентила на контейнера след всяка употреба и когато е празен, дори и ако все още е свързан с апаратурата. Никога не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентилите на контейнерите или предпазно-изпускателните устройства.
13. Поставете капачките или тапите за отворите на вентилите на местата им при доставка веднага след прекъсване на връзката на контейнера с оборудването. Пазете отворите на вентилите на контейнера чисти и свободни от замърсители - особено от петрол и вода. Ако потребителят срещне някаква трудност при опрериране с вентила на контейнера, преустановете употребата и се свържете с доставчика.
14. Никога не се опитвайте да пренасяте газове от един контейнер в друг.
15. Ограничителите на хода на вентилите или капачките на вентилите на контейнерите трябва да са място.

Съхранение
1. Контейнерите не трябва да се съхраняват в условия, които биха могли да насърчат настъпването на корозия.
2. Съхраняваните контейнери трябва да бъдат проверявани периодично за общото им състояние и наличието на течове.
3. Ограничителите на хода на вентилите или капачките на вентилите на контейнерите трябва да са място.
4. Съхранявайте контейнерите на място, където няма риск от пожари и е далеч от източници на топлина и запалване.
5. Да се съхранява далече от горими материали. Избягвайте асфалтирани места за съхранение и употреба (риск от запалване ако се разлее).
6. Изолирайте от запалими газове и други запалими материали в склада.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

1. Предупреждението за монтаж се намира на горната вътрешна страна на пластмасовата кутия.
2. Предупредителната табелка за максимално налягане се намира в горната част на кислородната бутилка.
3. Предупреждението да не се пуши, да се пази от удар, да се пази от мазни замърсявания и т.н. се намира на долната страна на кислородната бутилка.

Вижте още: Видео "Кратка инструкция. Подготовка на кислородна бутилка к-т за дишане на медицински кислород"

Източници:
- Кислородна бутилка. Ръководство за потребителя.
- Информационен лист за безопасност на кислород в бутилки

Вашият коментар