Инструкция за безопасна работа с машини за изработване на дървесни плочи

І. Условия за използване на работното оборудване.

1. Работа, която включва риск за безопасността и здравето, се възлага само на работещи, които имат необходимата квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и писмените инструкции на работодателя.
2. На работни места, където съществува риск за безопасността и здравето на работещите, се допуска присъствието само на оправомощени лица.

II. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. При съхраняване на треските в бункери се осигуряват устройства, предпазващи от образуване на сводове или вдлъбнатини.