Инструкция за безопасна работа с машини за фурнир, шперплат и слоеста дървесина

І. Общи изисквания

1. Работа, която включва риск за безопасността и здравето, се възлага само на работещи, които имат необходимата квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и писмените инструкции на работодателя.
2. На работни места, където съществува риск за безопасността и здравето на работещите, се допуска присъствието само на оправомощени лица.

ІІ. Специфични изисквания аз безопасност.

1. Пълненето на парилните ями с трупи се извършва механизирано.