Инструкция за безопасна работа с машина за рециклиране на разтворители

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Внимание: За да намалите риска от пожар или експлозия, не монтирайте машината на места, където указаната температура на работа надвишава температурата на запалване на опасната работна среда.
- Поставете машината на добре проветриво място.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате