Машина за плазмено рязане

Инструкция за безопасна работа с машина за плазмено рязане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.До работа с оборудването се допускат само оператори, които са обучени за:
- безопасната експлоатация на оборудването,
- безопасното прилагане на технологичния процес,
- процедурите за действия в извънредни ситуации,
- опасностите и мерките за безопасност

Цялото оборудване за рязане трябва да се провери според необходимостта, за да се уверите, че то е в състояние за безопасна работа. Когато се установи, че не е в състояние за надеждна и безопасна работа, оборудването трябва да се ремонтира от квалифициран персонал преди следващата му употреба, или да се изведе от експлоатация.

Вашият коментар