Инструкция за безопасна работа с ръчноводима машина за изглаждане на бетон

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена за изравняване и полиране на втвърдяващия се бетон. При работа с нея операторът върви зад машината и с ръчката определя скоростта и посоката на движение.
Използването на машината за всякакви други цели може да причини трайни повреди на машината или сериозни наранявания на оператора и околните. Следните случаи са примери за неправилна употреба:
• Използване на машината за качване, подпиране или работен плот.
• Използване на машината за качване и превозване на хора и оборудване.
• използване на машината за довършителни работи на неподходящи материали, като течни разтвори, херметизиращи и запълващи пасти или покрития от епоксидна смола.
• Работа на машината извън диапазона на заводските характеристики.
• Използване на машината в нарушение на указанията и предупрежденията върху машината и в Наръчника на оператора.