Инструкция за безопасна работа с акумулаторна лебедка за автомобил

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Лебедката трябва да се монтира на гладка стоманена повърхност, с адекватна устойчивост за максималното теглително усилие на лебедката. Всички болтове трябва да бъдат в една равнина, за да се избегне деформиране и повреждане на лебедката. Монтажът не бива да влияе на системата от сензори, които активират "въздушните възглавници" на превозното средство.

Дръжте дистанционното устройство на сигурно място (и кабелното, и безжичното). Преди да го свържете, го прегледайте за повреди.
Първо свържете дистанционното и след това включете съединителя!

II. Предвидими ненормални ситуации.

НИКОГА НЕ развивайте цялото въже. ВИНАГИ оставяйте поне 5 завъртания на барабана. В противен случай въжето ще се измъкне от барабана, а това може да доведе до сериозни наранявания и повреди.
Сложете на въжето парче тежък текстил или специализирано наметало (приблизително на половината от дължината му). Ако въжето се скъса, това ще го насочи към земята.

Моторът не работи или работи само в едната посока - Възможна причина: Повредено или блокирало реле.
(1)Внимание: Първо изключете съединителя, за да предотвратите завъртане на барабана. Ако релето е блокирало веднъж, вероятно ще го направи отново, затова трябва незабавно да се подмени. Натиснете релето, за да освободите връзките му. Проверете изправността като подадете напрежение на изхода на малкото реле. Уверете се, че релето е натиснато добре на място. Ако релето не е блокирано,
ще се чуе силно щракване при първото завъртане на лебедката.
(2) Подменете релето.
(3) Проверете връзките.
(4) Проверете заземяването между отрицателния кабел на батерията и основата на релето.

Моторът прегрява:  Оставете го да се охлади. Занесете го в оторизиран сервиз.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Подходящо облекло.
НЕ носете свободни дрехи или бижута, за да не се закачат за подвижните части на лебедката.
Носете дебели ръкавици, когато работите с въжето. Не хващайте въжето с голи ръце.
При работа с лебедката винаги носете обувки, които не се хлъзгат.
2. Спазвайте безопасна дистанция.
Уверете се, че около въжето не стоят хора. За оптимално разстояние се счита 1,5 пъти дължината на въжето.
Не прескачайте и не настъпвайте опънатото въже.
Пазете равновесие и внимавайте да не паднете върху въжето.
3. Пазете кабела на дистанционното управление.
НИКОГА не дърпайте лебедката за кабела! Не дърпайте кабела, за да изключите дистанционното от мрежата.
Пазете кабела от източници на висока температура, масло и режещи ръбове.
Ако използвате дистанционното в превозно средство, изведете кабела през прозореца - не го затискайте с вратата.
4. Не претоварвайте лебедката.
Ако моторът загрее прекомерно и не може да бъде докоснат, преустановете тегленето и го оставете да се охлади.
Веднага преустановете дърпането ако моторът спре да работи заради прекомерно голям товар (използвайте полиспастна макара).
НЕ превишавайте максималното теглително усилие на уреда. Избягвайте резки дръпвания.
5. Избягвайте случайни включвания на лебедката.
Използвайте главния прекъсвач на плюсовия кабел.
Когато не използвате лебедката, винаги изключвайте редуктора (лостът на съединителя трябва да е в позиция "OUT").
След като приключите работа, изключете радио дистанционното от копчето.
6. Грижете се за техническото състояние на лебедката.
Преди да започнете да ползвате лебедката, проверете състоянието й - всяка повреда трябва да се отстранява при първа възможност в специализиран сервиз, а износващите се части да се подменят периодично.
Използвайте само оригинални резервни части.
7. Въжето трябва да е правилно навито на барабана.
При работа с лебедката винаги използвайте предпазни ръкавици.
Винаги навивайте въжето на лебедката с точно определено натоварване.
Навивайте въжето под определен ъгъл спрямо оста на барабана; контролирайте въжето така, че да не се навива само на едно място на барабана - това може да повреди лебедката или да доведе до травма или смърт.
При навиване на последните метри въжето не бива да се дръжи с ръка. Сложете специален колан на куката.
При работа на лебедката е нужно да поставите върху въжето парче текстил или неопрен като предпазна мярка при късане.
При навиване въжето трябва винаги да минава от долната страна на лебедката.

8. НИКОГА НЕ движете лоста на съединителя докато моторът се върти.
9. НИКОГА НЕ мърдайте лоста на съединителя в натоварено положение.
10.НИКОГА НЕ закачайте куката директно за въжето, например след като го увиете около дърво. Това ще увреди въжето.
11. Наблюдавайте лебедката по време на работа от безопасно разстояние. През няколко метра спирайте дърпането, за да проверявате дали въжето се навива правилно и равномерно.
При 2/3 от максималното теглително усилие винаги използвайте полиспастна макара, за да удвоите теглителното усилие. Това ще увеличи значително дълготрайността на лебедката.
12. Използвайте само вериги, макари и колани, чието максимално допустимо усилие съответства на параметрите на лебедката (ако се съмнявате, се свържете със своя дистрибутор).
13. Навивайте стегнато въжето на барабана намотка до намотка, за да предотвратите намотките от погорен пласт да пропаднат между тези от по-долен. Ако това стане, освободете въжето чрез краткотрайно натискане на бутоните за навиване и развиване. НИКОГА НЕ освобождавайте въже с товар само с ръка!

14. Сложете подпори под колата ако е спряна под наклон.
15. Акумулатор:
- Акумулаторът трябва да е в добро състояние и със задоволителен капацитет (Ah). Избягвайте контакта с електролита.
- Винаги носете защитни очила, когато работите с акумулатора.
- При работа с лебедката, оставете мотора да работи, за да зарежда акумулатора.
16. Въже:
- Уверете се, че е добре закрепено и няма следи от увреждания.
- Не използвайте въжето ако е протрито и от него стърчат метални жици.
- Не използвайте въжето за теглене с мека връзка (не ползвайте лебедката за теглич).
- Не подменяйте оригиналното въже с по-слабо въже (преди да смените въжето се свържете със своя дистрибутор).
- Животът на въжето зависи основно от неговата употреба.
17. НИКОГА НЕ превишавайте максималното теглително усилие на лебедката.
18. Докато теглите не "помагайте" с колелата.
19. При работа с лебедката избягвайте резки дръпвания. Това може да я повреди или да скъса въжето и да причини сериозни наранявания.
20.НИКОГА НЕ използвайте лебедката за вертикално повдигане.
21.НИКОГА НЕ използвайте лебедката за вдигане или за превозване на хора.

Безопасна работа:
1. Блокирайте превозното средство като използвате ръчна спирачка или като подпрете колата с трупчета под гумите.
2. Развийте колкото е необходимо от въжето, за да вържете другия край за куката.
ВНИМАНИЕ! Необходимо е да остане въже за минимум 5 завъртания на барабана! Не развивайте въжето с мотора, а използвайте лоста на съединителя за свободно развиване:
A. Изключете съединителя като преместите лоста на позиция "OUT". Сега може да развиете въжето от барабана с ръце.
B. След като развиете въжето до необходимата дължина, включете съединителя като завъртите лоста на позиция "IN". Лебедката е готова за работа.
ВНИМАНИЕ! Преди да започнете да теглите се уверете, че лостът на съединителя е напълно включен!
3. Проверете дали захранващите кабели са свързани правилно, приверете да няма хлабави връзки.
4. Включете дистанционното в куплунга върху кутията с релетата. Ние препоръчваме да управлявате лебедката от превозното средство за повече безопасност, в случай, че въжето се
скъса.
5. Преди да започнете да дърпате, изключете от скорост и включете двигателя.
6. Контролирайте лебедката от бутоните "IN" и "OUT". Периодично проверявайте дали въжето се навива правилно на барабана.
ВНИМАНИЕ! Не забравяйте да спазвате безопасна дистанция от лебедката и въжето.
7. Винаги разкачвайте дистанционното след приключване на работа.
8. Използване на безжично дистанционно.
A. Включете дистанционното като натиснете бутона "ON".
B. Включете съединителя на редуктора на лебедката. Натискането на бутонити "IN" и
"OUT" съответно ще навиват и развиват въжето.
ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте дистанционното, когато не работите с лебедката. В противен случай може случайно да се включи.
ВИНАГИ изключвайте дистанционното между последователни употреби. Дори когато има кратка пауза между тях.
ВИНАГИ изключвайте кабела на дистанционното преди да използвате безжичното дистанционно! Ако пък използвате окабеленото дистанционно, ВИНАГИ изключвайте безжичното.

ВНИМАНИЕ! Преди да издърпате превозно средство, ВИНАГИ оставяйте скоростната кутия на колата в неутрална позиция.
НИКОГА НЕ закачайте куката директно за въжето след като го увиете около нещо, например дърво.
ВНИМАВАЙТЕ да не закачите пръсти, бижу, широка дреха или коса на въртящия се барабан. Най-добре е да не се приближавате изобщо до въртящ се барабан.
НЕ позволявайте на никого да стои или да минава близо до въжето докато теглите. Вие също стойте на безопасно разстояние.
ВИНАГИ вадете щепсела на дистанционното от куплунга, когато не ползвате лебедката.
Дистанционното черпи малко ток от батерията и ако случайно включи лебедката, може да я повреди.

Поддръжка на лебедката
Препоръчително е лебедката да се ползва веднъж месечно. По този начин редукторът ще остане смазан и лебедката винаги ще е готова за употреба. Ако не се нуждаете от лебедката, за да я поддържате в добро състояние, развийте 15 м от въжето с помощта на мотора, изключете съединителя и ръчно развийте още 5 м. После включете съединителя и навийте въжето с помощта на мотора.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Най-добрият начин да се запознаете с лебедката е като направите серия от опити в спокойна обстановка преди да е възникнала ситуация на нужда. Планирайте всеки опит и по време на работния
процес обръщайте внимание на звуците, които издава при различни натоварвания. Опитайте да ги запомните, за да използвате тези познания по-късно.
Малките неравности при навиването на въжето не са проблем, стига да не се навива само от едната страна на барабана. Ако това се случи, развийте въжето и преместете куката по-близо до надлъжната ос на превозното средство.
Максималното теглително усилие на лебедката може да се достигне при навиване на въжето на първия ред на барабана. Когато теглите тежки товари, развийте колкото се може повече въже или
използвайте макара.