Инструкция за безопасна работа с навесен култиватор за високостъблени култури

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с навесен култиватор

Преди да предприемете каквато и да е било работа със култиватора подробно се запознайте със съдържанието на инструкцията за експлоатация/
Забранява се работа с култиватора от не инструктиран персонал и незапознат със съдържанието на настоящата инструкция.

Култиваторът е предназначен за междуредова обработка и подхранване на царевица, слънчоглед, рицин и други високостъблени окопни култури, засяти с междуредия 60 и 70 см. Той се агрегатира (свързва) с окопни трактори с мощност 60-75.

В зависимост от монтираните работни органи култиваторът може да извършва следните операции:
- подрязване на плевелите и разрохкване на почвата в междуредията (с лапите шюскорежещи едностранни и с лапите универсални двустранни);
- подхранване на растенията с минерални торове;
С допълнителните работни органи и приспособления култиваторът извършва слдцните технологични операции:
- загьрляне на растенията;
- нарязване на поливни бразди с корпусите, образуващи бразди, с едновременно внасяне на минерални торове;
- обработка на междуредията и защитните зони на редовете с плевелните брани;
- предпазване на растенията от засипване с почва (с щитчетата);
- обработка на защитните зони на редовете чрез засипване на плевелите със загърляните корпуси (лапите-загърлячи).

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент