Инструкция за безопасна работа с изравнител и компактор за бетон

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази машина представлява вибрационен изравнител (виброрейка) за бетон. Машината е предназначена за изравняване неравностите на невтвърдени бетонни плочи със или без помощта на нивелиращи колчета или летви.

Използването на машината за всякакви други цели може да причини трайни повреди на машината или сериозни наранявания на оператора и околните. Следните случаи са примери за неправилна употреба:
• Използване на машината за качване, подпиране или работна плоскост
• използване на машината за качване и превозване на хора и оборудване
• Включване на машината извън повърхности с невтвърден бетон
• Работа на машината върху неподдаващи се на уплътняване повърхности, като асфалт или втвърден бетон
• Работа на машината извън диапазона на заводските характеристики
• Използване на машината в нарушение на указанията и предупрежденията върху машината и в Наръчника на оператора.

За правилна работа с машината са наложителни доброто й познаване и подходящото обучение. Неправилното управление на машината и допускането на необучен персонал може да бъде
опасно. Операторите без опит трябва да бъдат инструктирани от добре запознат с машината работник, преди да получат разрешение за работа с нея.
ЗАБРАНЕНО е допускането на работници без подходящо обучение до работа с оборудването. Всеки работещ с оборудването трябва да бъде добре запознат с всички потенциални рискове и опасности.

Стартирането и работата с машината да се извършва само от съответно обучени служители. Те трябва да отговарят също на следните изисквания:
• добро физическо и умствено състояние
• да са преминали инструктаж за правилно използване на машината
• да познават добре изискваните средства за безопасност
• да са определени за работа с машината от тяхната компания
Да не се допуска достъп до машината и манипулирането й от:
• деца
• хора под влиянието на алкохол или наркотици.

Преди включване на машината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се провери дали всички предпазни устройства и екрани са монтирани и напълно изправни.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент