Инструкция за безопасна работа с едноножова резачна машина (книговезки нож)

1. До работа с книговезки нож се допускат лица, преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. При работа да се използуват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.