Инструкция за ползване на кислороден концентратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Всеки, който използва този уред, трябва да прочете и разбере инструкциите за ползване, преди да го използва. Това е задължително и за тези, които са преминали обучение проведено от дистрибутора.

Кислородният концентратор трябва да се използва само при медицинска терапия за допълнително обогатяване с кислород.
Апаратът трябва да се използва само според медицинските показания и предписанието на лекар, следващ тези инструкции за ползване.

Задължително е да имате кислородна бутилка, ако е нужно да бъдете снабдени с кислород непрекъснато през 100% от времето. Ако забележите, че количеството кислород не е достъчно, свържете се с вашия дилър или лекар.

Внимание! Елетромагнитна съвместимост!
Електрическото медицинско оборудване е предмет на строги мерки свързани с електромагнитната съвместимост (EMC) и трябва да бъде инсталирано и използвано според EMC информацията, която се съдържа в придружаващия документ.
Обърнете внимание на следното:
- подът трябва да е дървен, бетонов или трябва да бъде покрит с керамични плочки. Ако подът е покрит със синтетичен материал, относителната влажност трябва да бъде поне 30%.
- уредът не трябва да се излага на екстремно високи магнитни полета по време на употреба.
- магнитните полета трябва да са със стойности нормални за болнична или работна среда.

Избиране на локацията
- апаратът трябва да има поне 30 см отстояние от стени, пердета и други големи обекти, за да осигурите безпроблемно всмукване на въздух през задната му част.
- уредът се охлажда посредством въздух. Не трябва да се слага близо до печки или други източници на топлина. По този начин предотвратявате прегряване.
Апаратът може да бъде безопасно вдиган и преместван с помощта на дръжката, която се намира в горната му част.
Внимание! Осигурете достатъчно количество въздух! Концентраторът не трябва да се използва близо до други апарати. Осигурете достатъчно отстояние от стени и др.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Какво да направим ако маркуча се запали?
Ако маркучът се запали, въпреки всички мерки за безопасност, няма да бъде достатъчно да изключите уреда. В този случай направете следното:
- извадете маркуча от апарата за да прекъснете кислородния приток;
- задушете огъня с одеало или друго подходящо наметало;
- проветрете добре след изгасяне на огъня, тъй като горящият пластмастов маркуч изпуска отровни газове
Металната връзка на изхода на кислородния апарат действа като инхибитор за огъня и предотвратява разпространението му вътре в уреда.

Внимание! Риск за здравето!
Ако алармата за неизправност не се изключи дори при взетите контрамерки, вие трябва да преминете на алтернативно снабдяване с кислород (например кислородна бутилка). Уведомете незабавно прекия си ръководител.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Не трябва да се правят никакви промени по машината, нито да се лепят по нея стикери или лепенки.
Всички стикери и знаци, които са на машината не бива да се премахват. Скъсаните или повредени стикери трябва да се подновят веднага.

Внимание! Опасност от пожар. Кислородът е жизненоважен, но само с няколко процента поголяма концентрация от тази която се съдържа във въздуха, става много опасен и ускорява горенето. Повечето материи могат да изгорят изцяло при висока концентрация на кислород.
- с кислорода могат да боравят само обучени или специално инструктирани хора.
- злоупотребата с кислород- изстудяването му, подобряването на атмосферния въздух, пръскането по дрехи, хора, мебели и др. е опасно и забранено;
- пушенето и използването на запалителни източници е забранено, когато кислородният апарат работи.
- пазете дистанция от най- малко 2 м от оборудване, което генерира искри или открит огън.
- след като сте били в стая, където въздуха е обогатен с генерирания кислород, вие трябва да проветрите вашите дрехи много внимателно. Източник на пламък ( например като горяща цигара), може много лесно да запали вашите дрехи.
- материали, които не горят в нормална среда, могат да пламнат много бързо и спонтанно в обогатена кислородна среда. Това е възможно да се случи при обогатяване на кислорода само с няколко процента.
- масла или грес могат да предизвикат експлозия при контакт с кислород. В този смисъл трябва да пазите апарата от досег с такива.
- наличието на обогатен с кислород въздух увеличава значително температурата при пожар и скоростта на горене.
- не слагайте запалими течности в овлажнителя.

Внимание! Опасност от електрическо напражение!
Електрическото напрежение може да причини големи наранявания. Нарушената изолация и увредените компоненти могат да бъдат опасни за живота.
- работа с апарата трябва да се извършва само от обучени професионалисти
- извадете главния щепсел докато ремонтирате апарата - проверете състоянието на главните проводници преди всяка употреба.

Внимание! Високо-честотна безопасност!
Медицинското оборудване може да бъде засегнато от честотните вълни, които се излъчват от мобилните телефони.
Не използвайте радио апаратура в близост до кислородния концентратор.

Внимание! Спазвайте минималните отстояния.
Всмукването на въздух става от задната част на апарата. Следете за следното:
- трябва да има минимално разстояние от 30 см от стените, пердетата и други големи обекти (шкафове или др.) с цел осигуряване на безпроблемно всмукване на въздуха.
- концентраторът не трябва да се използва в непосредствена близост до друго оборудване.

Внимание! Избягвайте прегряване!
Уредът се охлажда посредством въздух. Не поставяйте в близост до нагреватели и други подобни.

Транспорт, опаковка и съхранение
- трябва да се транспортира и изпраща само в оригиналната си опаковка.
- при транспорт в кола трябва да бъде изправен или легнал на една от двете широки страни.
- отворете кашона от горната му страна. Не отваряйте от долната страна или странично.

Съхранение
Ако апаратът трябва да бъде съхраняван преди да го използвате, имайте предвид следното:
- съхранявайте в сухо помещение- максимална влажност 60%.
- трябва да бъдете сигурни, че кашонът не се съхранява навън и че мястото, където го съхранявате ще бъде сухо през целия период на съхранение.
- температура на съхранение от -20 до +70 градуса.
- съхранявайте в помещение без прах.
- избягвайте механични и шокови удари.

Почистване
Внимание! Опасност от електрическо напрежение!
Преди да започнете с почистването, апаратът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- апаратът трябва да бъде почистван с влажна (не мокра) кърпа. Уверете се, че не влиза течност в апарата.
- използвайте само препоръчаните от производителя почистващи агенти.
- агресивни препарати не трябва да се използват в никакъв случай!
Поддръжката и почистването трябва да бъдат извършвани на редовни интервали в съответствие с препоръките на производителя, посочени в инструкцията за експлоатация.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Внимание! Опасност от препъване!
На задната страна на концентратора ще намерите държач за кабела. Навивайте кабела винаги, когато не използвате уреда за да избегнете препъване.

Източник: Оригинална инструкция за експлоатация на кислороден концентратор Croeber O2

Вашият коментар