Инструкция за безопасност и здраве при работа с ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори

Права и задължения

Инструкцията се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.
Инструкцията се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане. Координацията на мерките и действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на външна фирма, когато изпълнява работи по електрообзавеждането на потребителя, се осъществява от работодателя-потребител, а задълженията на работодателя на външната фирма се определят в договора за изпълнение.
Работодателят може да предвижда допълнителни мерки за безопасност при работа по електрообзавеждането, които не противоречат на нормативните изисквания. С допълнителните мерки персоналът се запознава под формата на писмени нареждания, указания и инструктажи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.