Инструкция за безопасна работа със сметосъбирач

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Сметосъбирачът се управлява, поддържа и обслужва само от подходящо обучен персонал. Забранено е на неоторизиран персонал да се опитва да управлява, поддържа или ремонтира това оборудване.
До работа с машината се допускат само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
Преди започване на работа се извършва проверка за видими следи от теч на хидравлично масло от хидравличните компоненти в или около камиона.