Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с водогрейни котли ниско налягане

1. Обслужването на съоръжения с повишена опасност (водогрейни котли с ниско налягане) работещи при температура на нагрятата вода до 115 градуса се извършва от лица назначени със заповед от работодателя, навършили 18 години и притежаващи необходимата правоспособност „огняр" и медицински са освидетелствувани, че са годни за тази професия.
2. До самостоятелна работа огнярите се допускат, след като преминат инструктаж и обучение по Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност и положат изпит за проверка на знанията за правилна и безопасна работа.
3. Обучение и проверка на знанията на огнярите по въпросите на Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност се извършва всяка година за опресняване.
4. Огнярят трябва основно да се запознае с конструкцията на котела, техническата му характеристика, автоматиката, горелката, котелната инсталация, арматурата, отоплителната инсталация, горивното стопанство, електрозахранването и т. н.
5. Огнярят трябва основно да познава Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ, бр. 64/2008 год. и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ).
6. Помещенията, в които са монтирани водогрейните котли с ниско налягане трябва да отговарят на противопожарните норми и изисквания.
7. За огнярите да са осигурени нормални санитарно хигиенни условия за работа и обслужване:
- осветление;
- микроклимат (температура, влажност и скорост на въздуха);
- вентилация;
- помещение за санитарно-битово обслужване.
8. Огнярите задължително да са снабдени и да ползват полагащите им се лични предпазни средства и специално работно облекло.
9. Котелът и съоръженията към него трябва да бъдат механично- и електрообезопасени:
- съединителите на водните помпи и други движещи се части да бъдат оградени с водни предпазители;
- електрическите съоръженията да бъдат занулени;
- корпусът на котела и резервоарите за гориво да бъдат заземени.
10. На тръбопровода за гореща вода или на всеки водогреен котел между котела и спирателния кран да бъде монтиран манометър.
11. На тръбопроводите за вход и изход на водата между котела и спирателните кранове за всеки котел да бъдат монтирани термометри.
12. Всеки водогреен котел да бъде свързан с разширителен съд, който да поема разширението на водата в отоплителната инсталация при нагряване:
- при отворена отоплителна система разширителният съд се свързва пряко с атмосферата, без да е задължително предпазно устройство при повишаването на налягането;
- при затворена отоплителна система разширителният съд се свързва с атмосферата посредством предпазни клапани, настроени за отваряне при налягане в системата, което е повишено с повече от 10% над работното.
13. Оразмеряването и настройката на предпазните устройства против повишаване на налягането във водогрейните котли, да са селективни: тези на разширителния съд да задействуват преди (по-рано от) предпазните устройства, монтирани върху самия котел.
14. Входните врати на котелното помещение да се отварят навън, по време на работа на котлите, вратите да не се заключват и при натискане с ръка да се отварят леко.
15. На изходите на котелното помещение (с изключение на резервните) да има преддверие или други устройства, които да не позволяват проникване на студен въздух в помещението.
16. Вратите на котелното помещение към служебни, битови и други помещения да се отварят в посока към котелното и да са снабдени с устройство за самозатваряне.
17. Към котелното помещение при възможност да има стая за огняра и работилница за малки поправки.
18. На местата за обслужване на котлите и в котелното помещение да има аварийно осветление, захранвано с електроенергия от самостоятелен източник. Допуска се аварийното осветление да бъде осигурено чрез преносими фенери с напрежение, не по-високо от 36 волта.
19. При пускане на котелната инсталация огнярят е длъжен:
- да се убеди в изправността на котела и котелната арматура;
- да следи за нивото водата, указано на водопоказателно стъкло;
- да провери горелката за наличие на теч от гориво в пещта и извън пещта;
- да се убеди в изправността на водоподкачващите помпи.
20. През време на работа огнярят е длъжен:
- да следи непрекъснато изправността на автоматиката и арматурата;
- всички вентили да отваря и затваря бавно и внимателно;
- да не извършва каквито и да са поправки на елементите на котела и котелната инсталация, когато котелът работи;
- да поддържа хигиената в котелното помещение, спомагателните помещения, стълбите и проходните коридори;
- да не допуска обливане на автоматиката, ел. съоръженията, горелката и външните части на котела с вода или гориво;
- при евентуално прокапване на гориво от нафтовата горелка, да постави съд за събирането му;
- да поддържа нормалното ниво на водата в котела и равномерното му захранване с вода. Не трябва да допуска нивото на водата да спада под най-ниското допустимо ниво или да превиши най-високото водно ниво;
- да следи за изправността на манометъра;
- да продухва котела редовно и правилно;
- да не оставя котела без наблюдение, независимо, че автоматиката му е в изправност.
21. Работата на котела задължително да се преустановява:
- ако налягането на водата се повиши над работното;
- ако водното ниво е спаднало под най- ниско допустимото;
- ако нивото на водата бързо спада, въпреки че подхранването с вода е усилено;
- ако водоснабдителните средства откажат да работят;
- ако зидарията на пещта е разрушена;
- ако водопоказателният уред или предпазните клапани се повредят и не действат;
- ако се появят пукнатини, протичане от водните камери, от пламъчните тръби и други, при забелязване на подутини или пропуски на вода от заваръчните шевове;
- ако водното ниво се покачи над нормално допустимото;
- при възникване на пожар.
22. Когато работата на котела се спре вследствие на горепосочени или други явления, огнярът е длъжен веднага да уведоми ръководството, а в случай на пожар и службата по пожарна и аварийна безопасност.
23. В случай на възникнал пожар в котелното помещение огняря взема мерки за неговото загасяване, като продължава да наблюдава в състоянието на котела.
24. Огнярят е длъжен да провежда ежемесечна профилактика, за осигуряване на безопасната работа на котела.
25. В началото на пролетно-летния сезон огнярят трябва да извърши основна профилактика на котела, на котелната и отоплителна инсталация.
26. При спиране от експлоатация на котлите за дълъг период от време, те трябва да бъдат консервирани.
27. Работа на котли с неизправни контролно-измервателни прибори и автоматика се забранява.
28. Във всяко котелно помещение задължително се води сменен дневник, в който отговорното за работната смяна лице да се разписва при приемане и предаване и да отбелязва: времето на пускането и спирането на агрегатите, всички забелязани нередности в работата на котлите или другите съоръжения.
29. За известяване при сериозни и с опасност за персонала и съоръженията последици, в котелното помещение да се осигури известителна връзка (телефон, звънец). В помещението да има часовник.