Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр

I. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат само работещи, за които към момента на започване на работа с машината не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж.
Този инструмент е предназначен за надлъжно и напречно рязане на дърво с право рязане, а също и с рязане под ъгъл 45°; с подходящи режещи дискове могат да се режат и цветни метали, леки строителни материали и пластмаса.
Никога не използвайте електроинструмент с повреден кабел; захранващият кабел тряба да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

II. Предвидими ненормални ситуации.
1. Ако инстpументът случайно падне, долният пpедпазител може да се изкpиви; вдигнете долния пpедпазител с помощта на пpибиpащата дpъжка и се увеpете, че се движи свободно и не се допиpа до pежещия диск или до дpуги части пpи всички ъгли и дьлбочини на рязане.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.