Инструкция за безопасна работа с хидравлична преса за бали PRESONA

Основание:  чл. 166, ал. 1 от Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословнии безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. ДВ бр.88/99 г., посл. Изм. ДВ бр. 40/2008 г.)

I. Условия за използване на работното оборудване

Пресата за бали се управлява, поддържа и обслужва само от подходящо обучен персонал. Забранено е на неоторизиран персонал да се опитва да управлява, поддържа или ремонтира това оборудване.
До работа със съоръжението се допускат само лица, преминали начален и ежедневен инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.