Инструкция за безопасна работа с фритюрник

1. Преди да включите фритюрника в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този на вашата електрическа мрежа.
2. Не пипайте нагорещените повърхности. Използвайте ръкохватки.
3. Не използвайте фритюрника, ако кабелът или щепселът са повредени, ако уредът не работи, или е повреден по някакъв начин. Ако кабелът или фритюрникът са повредени, трябва да бъдат прегледани от сервизен специалист.