Инструкция за безопасна работа с електрическо ренде

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

I.Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена да обработва дървесина, меки пластмаси и подобни на дърво материали.
ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА И ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
Напрежение на мрежата трябва да отговаря на данните, указани на табелката за техническите данни.
За включване натиснете първо блокировката на включването и след това задействайте прекъсвача (натискане = ВКЛ., отпускане = ИЗКЛ.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.