Инструкция за безопасна работа с автогудронатор

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Когато се загрява битум в резервоара на автогудронатора, обслужващият го работник трябва да стои на работното си място и да наблюдава непрекъснато загряването. Ако горелката изгасне, притокът на горивото трябва да се спре, за да се прекъсне образуването на пари, които могат да се съберат в голямо количество в тръбите и да предизвикат експлозия или пожар.