Инструкция за безопасна работа с акумулаторен циркуляр

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Този инструмент е предназначен за надлъжно и напречно рязане на дърво с право рязане, а също и с рязане под ъгъл 45°; с подходящи режещи дискове могат да се режат и цветни метали, леки строителни материали и пластмаса.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат работещи с валиден инструктаж.
Този инструмент не трябва да се използва от хора на възраст под 16 години.
Проверете напрежението, обозначено върху фирмената табелка на електроинструмента / зарядното устройство / батерията.
Поставете батеpията пpавилно в заpядното устpойство, така че да пpави контакт, без да й пpечат чужди пpедмети.
Пpеди да използвате инстpумента, пpовеpете дали батеpията е пpавилно поставена.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.