Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи и складиране на материали

1. До извършване на товарно-разтоварни работи се допускат само лица, преминали обучение и инструктаж за безопасна работа.
Не се допускат за редовно ръчно пренасяне на товари работници, ненавършили 18 г., бременни жени и работници със здравни противопоказания.
2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.