Инструкция за безопасна работа при извършване  на земни работи

Изготвена на основание чл. 19. (1) на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Права и задължения на техническия ръководител:
• Разрешава започването на изкопни работи само след взимане на всички необходими мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Прави проверка на сигурността и обезопасяване на откосите на изкопите;
• Означава зоните на подземните съоръжения или мрежи със знаци и табели на терена или на подходящо място и ръководи извършването на земните работи в тях;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.