Инструкция за безопасна работа при извършване на изолационни работи

Задължения на техническия ръководител и бригадира

  • Преди започване на изолационните работи техническият ръководител и бригадирът осигуряват необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както срещу термични или химически изгаряния и падане от височина.
  • Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият ръководител осигурява изключване на захранването на електродвигателите, както и на работните му механизми, ако има такива.