Инструкция за безопасна работа при извършване на хидроизолационни работи

I. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

1. Преди започване на изолационните работи техническият ръководител и бригадирът осигуряват необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както срещу термични или химически изгаряния и падане от височина.
2. Преди започване на изолационните работи техническият ръководител осигурява провеждането на необходимия ежедневен инструктаж по безопасност на труда