Инструкция за безопасна работа при извършване на дърводелски работи

Тази инструкция е приложима при извършване на дърводелски работа на строителен обект и е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Задължения
Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.
След приключване на работната смяна или работния ден работещите задължително почистват машините и изключват електрическото им захранване.
Отговорен за изправността, редовната поддръжка и контрола на дървообработващите машини е работещият с тях и ……………………… (име и длъжност на определеното от техническия ръководител лице).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.