Инструкция за безопасна работа в училищни помещения

I. Условия за използване на работното оборудване

1. Изисквания към училищното оборудване:
- Да бъде обезопасено;
- Да бъде узаконено;
- Да отговаря на изискванията за безопасна работа;
- Да има изправни механични и ел.защити;
- Да има необходимите обозначения, позволяващи правилното боравене.

2. Изисквания към персонала:
- Да бъде обучен;
- Да му бъде проведен начален и периодичен инструктаж;
- Да има необходимата квалификация;