Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по железния път – работи с пътна механизация и машини

Права и задължения
Строителят осигурява осветление на участъци, където според "прозорците" в графика за движението на влаковете или при аварии е наложително да се работи през нощта.
Техническият ръководител изисква и контролира ползването на специално работно облекло, обувки, ръкавици, очила, колани, въжета и други предпазни средства, разпределя инструментите на всеки работник според естеството на предстоящата работа и инструктира работниците.
При работа с шлайфмашина на многопътни железопътни линии ръководителят на работата предписва пожароопасните влакове по съседните коловози да се движат със скорост до 25 km/h.

Правоспособност
С лека пътна механизация имат право да работят само лица, притежаващи необходимите знания и усвоили безопасните начини за работа.