Инструкция за безопасна работа при газово заваряване и рязане

Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на Международната организация по труда.

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работи, свързани с газово заваряване и рязане се допускат само лица, които:

а/ са навършили 18 години;
б/ са преминали през съответни медицински преглед, съгласно наредбата за предварителните и периодични медицински прегледи;
в/ са преминали начален инструктаж и първоначално обучение на безопасността на труда.
г/ са запознати с условията за възникване на аварии и пожари в помещението, обекта и на работното място и с инструкциите за дейност при аварии и пожари на тези места.
д/ притежават документ за правоспособност или изискваната квалификация за съответния вид работа или дейност, свързани с експлоатацията, обслужването или с ремонта на заваръчните машини, съоръжения и др., и за извършване на заваръчни работи по метали.

Забранена е работат от лица, които са употребили алкохол или друго упойващо вещество.