Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с преносими стълби

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С преносими стълби могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция ;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност ;
• с необходимите лични предпазни средства .

II. ПРЕНАСЯНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ.

1. Стълбите се вземат, пренасят и оставят внимателно, без да се хвърлят или удрят ;
2. Забранено е да се пренасят стълби, когато върху тях има работещ ;
3. Стълби с дължина над 5 м или с тегло над 20 кг се носят най-малко от две лица ;
4. Двураменните стълби и стълбите с площадка се пренасят с прибрани рамена ;
5. При транспортиране в или върху превозни средства стълбите се подреждат и закрепват така, че:
5.1. да са запазени от повреди и неблагоприятни съгласно паспорта въздействия ;
5.2. да са допълнително осигурени срещу износване на стъпалата и страниците на стълбите ;

III. РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

1. Подбор и поставяне на стълбите.

1.1. Стълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им;
1.2. Стълбите се поставят от две лица по начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ изместването им по време на ползването им;
1.3. Преносимите стълби се опират на стабилна, устойчива и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение, а двата горни края на страниците да бъдат стабилно опрени върху горната опора ;
1.4. Двураменните стълби и стълбите с площадки в работно положение така да бъдат разтваряни, че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да не позволява по-нататъшно раздалечаване на страните ;
1.5. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение да се спазват изискващите се габаритни разстояния от Правилника за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждането до 1000 V.

2. Слизане и качване по стълбите.

2.1. Слизането и изкачването се извършва по стълби с наклони по-малки от 20° ;
2.2. При изкачване и слизане по стълба и при работа върху стълба използуващият я трябва:
- да бъде обърнат с лице към нея ;
- да използува подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване ;
- във всеки момент да се държи с една ръка към стъпалата на стълбата.
2.3. При движение по метални стълби при температури под 5°С се използуват удобни ръкавици, осигуряващи достатъчно топлинна изолация на ръцете и сигурност на захващане ;
2.4. Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места според предназначението им.

3. Осигуряване на стълбите срещу подхлъзване и преместване.

3.1. Приплъзването на опорите на преносимите стълби да се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление;
3.2. Еднораменните стълби в работно положение с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горна-та опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора);
3.3. При силно хлъзгав под и невъзможност за осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби или стълби с площадка ;
3.4. Когато мерките по ал. 1 не могат да се приложат, единичните стълби задължително се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея.

4. Изисквания в зависимост от дължината на стълбите.

4.1. Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им ;
4.2. При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m, се изпълняват заложените мерки на производителя срещу деформиране.

5. Изисквания при поставянето на стълбите.

5.1. Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно ;
5.2. Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства ;
5.3. Когато изискването на ал. 2 не може да бъде спазено, се вземат мерки чрез сигнализация или допълнително трето лице.

6. Сглобяеми и удължаващи се стълби.

При използването на сглобяеми или удължаващи се стълби се осигурява неподвижността на отделните елементи един спрямо друг, както и на опорите им съгласно изискванията на производителя и настоящата инструкция.

7. Изисквания при използването на стълбите.

7.1. Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора ;
7.2. При ръчно пренасяне на товар по стълба не трябва да се превишава допустимия товар и да се възпрепятства постоянното сигурно захващане на ползващите я. Теглото на лицето (включително и товара), използуващо стълба, да не превишава посоченото от производителя на стълбата тегло. Когато теглото не е посочено, то да не надвишава 100 кг.

8. При работа с преносими стълби е забранено:

8.1. Удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби, когато това не е предвидено от производителя;
8.2. Използване на двураменни стълби, както и на такива с площадки, като единични ;
8.3. Носене на ръка на инструменти, материали и предмети. Инструменти и леки предмети се носят в чанта, закачена за колана или носена през рамо ;
8.4. Да се прикрепват към стълби подемни съоръжения - макари, лебедки и др. ;
8.5. Заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет ;
8.6. Стоене под стълба, на която се работи ;
8.7. Подхвърляне на ръчни и електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълбата ;
8.8. Подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение ;
8.9. Движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването ;
8.10. Работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан към здрава и сигурна конструкция.

IV. СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

Стълбите, когато не се използуват, се съхраняват на места и по начин, който не противоречи на изискванията на производителя и настоящата инструкция.

V. КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

1. Прегледи на преносими стълби се извършват от определено със заповед лице на всеки три месеца, като резултатите от прегледа се вписват от лицето в дневник.

2. Прегледите на преносимите стълби включват.:
А/ проверка на степента на износване на стъпалата, накрайниците против подхлъзване, страниците и другите елементи. За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:
а/ счупени, липсващи и повредени стъпала;
б/ стъпала, закрепени конзолно само към едната страница ;
в/ стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
г/ дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
д/ стъпала с недопустимо износване;
е/ стъпала, свързани неправилно към страницата;
ж/ счупени и повредени страници;
з/ метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
и/ метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
й/ стълби с повреден или липсващ ограничител против разтваряне на страните;
к/ двураменни стълби със счупена шарнирна връзка;
л/ стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
м/ наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
н/ стълби с повредена площадка;
Б/ всички показатели определени от производителя.

2. Лицето, ползващо преносима стълба преди всяко ползване е длъжно да извърши външен оглед.

3. При констатирани дефекти по стълбите, същите се спират от употреба, предават се за ремонт или се бракуват. Бракуваните стълби се привеждат в такъв вид, че да е невъзможно използуването им .

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар