Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за (ежедневен) инструктаж на шофьорите за правилно и безопасно управление на товарните автомобили

1. Шофьорът на товарен автомобил е ДЛЪЖЕН:
1.1. да познава и спазва правилата относно времето за управление и времето за почивка на водачите и правилата за използването на тахографа, съгласно Закона за автомобилните превози и Регламентите (ЕО) в тази връзка;
1.2. да прилага знанията за вида на товарите, начините на укрепването им и правилата за безопасност, придобити от курса за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари;
1.3. непосредствено преди всяко тръгване на път да прочете и опресни знанията си по правилата за безопасност, посочени в настоящата инструкция;
1.4. да носи винаги свидетелство за управление на МПС и др., които да представя на контролните органи за проверка;
1.5. да съхранява отговорно и показва при поискване от длъжностните лица настоящата инструкция, предоставена му по съответния ред;
1.6. да не създава с поведението си опасност и пречки за движението по пътищата;
1.7. да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да не причинява имуществени вреди;
1.8. да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава;
1.9. да използва задължително предоставените му ЛПС (жилетка светлоотразителна, предпазни ръкавици, обувки с метални бомбета и противохлъзгащи подметки, предпазни очила и каска ударозащитна), когато товара е течен или прахообразен, при укрепване на товарите със специалните приспособления, при демонтаж и монтаж на гуми и т.н.;
1.10. при влошаване на здравословното му състояние, незабавно да се обади на тел.112, и уведоми съответното отговорно лице от дружеството на работодателя;
1.11. в случай на пътно транспортно произшествие (ПТП):
без да създава опасност за движението да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
ако при произшествието са пострадали хора, да уведоми на тел. 112;
да не премества автомобила, ако той не пречи на движението;
да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи;
да окаже съдействие за установяване на вредите от ПТП;
в зависимост от последиците да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието;
да окаже първа долекарска медицинска помощ на пострадалите;
1.12. водач на МПС, който не е участник в ПТП, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
да уведоми за произшествието на тел. 112.

2. На шофьора на товарен автомобил е ЗАБРАНЕНО:
2.1. излизане на път с автомобил с установени неизправности по кормилната и/или спирачната уредби, звуковата и/или светлинна сигнализация;
2.2. да управлява автомобила под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
2.3. да предоставя моторното превозно средство на лице, което е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или не притежава изискващата се правоспособност, както и на което и да е друго неоторизирано лице;
2.4. да скача от полуремаркето и товаро-разтоварните рампи. Задължително при качване и слизане, да се използват само предназначените за това съоръжения (стълби);
2.5. да избягва качване и слизане от превозното средство на места, на които има неподходяща настилка, прегради или други, които могат да затруднят качването или слизането и/или създават опасност от наранявания на водача;
2.6. да се правят опити за ръчно отваряне на тавана на ремаркето. Задължително да се използват специалните приспособления;
2.7. да закрива видимостта на предно обзорно стъкло, посредством играчки и др. подобни;
2.8. по време на престой, почиването и спането на хора в кабината или купето, при работещ двигател на автомобила;
2.9. зареждането на автомобила с гориво при работещ двигател;
2.10. ползването на открит огън за осветление /кибрит, свещ и др./, при откриване и отстраняване на повреди по автомобила;
2.11. пушенето в непосредствена близост до пожаро-опасните места на автомобилите – резервоар и двигател;
2.12. превозването на запалителни и отровни вещества (опасни товари).

3. Задължения на шофьора, ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ НА ПЪТ:
3.1. да прочете внимателно настоящата инструкция, предоставена му по съответния ред;
3.2. преди тръгване от базата, да се яви задължително при определеното длъжностно лице, за провеждане на ежедневен инструктаж;
3.3. да предостави по установения ред автомобила за проверка за техническата му изправност в базата;
3.4. да получи документ от оправомощено лице за проверка на автомобила;
3.5. да се убеди лично, чрез визуална и функционална проверка, че всички системи, възли и агрегари са в изправност и работят нормално;
3.6. при товарене на автомобила, да следи за: наличие на забранени стоки, като алкохол, наркотици; боеприпаси; нелегални емигранти и други лица, преди пломбирането му;
3.7. по време на престоите по пътя, да следи за нарушаване цялостта на пломбажното въже и покривалото на автомобила, от евентуални прониквания на нелегални емигранти и други лица.

4. Задължения на шофьора ПО ВРЕМЕ НА ПЪТ:
4.1. да не превишава нормативно установените стойности на скоростта в км/ч, съгласно пътните знаци и маркировки;
4.2. да спазва часовете за каране и почивка, съгласно Инструкцията за правилата за труд и почивка на шофьорите и действащите нормативни изисквания, както и сроковете за доставка;
4.3. по време на престои по пътя да ползва само местата за спиране, които са му указани от съответните длъжностни лица в дружеството на работодателя, а при невъзможност за изпълнение на инструкциите, независимо от причината за това, да информира предварително длъжностните лица в дружеството на работодателя с оглед получаване на конкретни указания;
4.4. да следва стриктно указанията на заявката за транспорт;
4.5. да не се отклонява от маршрута си и да опазва товара от грабеж или повреда по време на транспорта;
4.6. да не превозва нелегално лица, в която и да е чужда държава и България;
4.7. да спазва законите и правилата за движение по пътищата на всяка държава, през която преминава;
4.8. да спазва митническите разпоредби - да не продава контрабандно стоки като цигари, алкохол, гориво и други;
4.9. да не злоупотребява с карти....................................;
4.10. да поддържа чисти и видими, регулирани и в изправност табелите с регистрационния номер, стъклата и огледалата, устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри;
4.11. да спре незабавно и предприеме необходимите мерки при установяване по време на движение на повреда или неизправност на автомобила или товара, която застрашава безопасността на движение по пътищата;
4.12. когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на МПС и за почистване на пътното платно, като при извършването на тези дейности предприема съответните предохранителни действия с оглед избягване на инциденти с трети лица или наранявания на водача;
4.13. да контролира непрекъснато работата на МПС, което управлява;
4.14. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението - пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към старите хора и към водачите на двуколесни пътни превозни средства;
4.15. да се съобразява с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие;
4.16. да не използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му;
4.17. да следи по време на път за разместване и други нередности, относно товара;
4.18. да внимава, когато борави с устройството за поставяне на коланите и при притягането, за да избегне нараняване на ръцете, доколкото има риск от това;
4.19. при укрепване на товара, шофьорът трябва да избира стабилно място за стъпване, за да се избегне риск от падане и съответно травма. Забранено е шофьорът да стъпва върху групажните и странични дъски на полуремаркето, както и върху металните вертикални греди (канати);
4.20. при товарене от горе с кран, задължително да се използва приспособлението за отваряне и затваряне на тавана на полуремаркето. При самото товарене шофьорът задължително да стои на безопасно разстояние, извън кабината и полуремаркето;
4.21. да спазва строго изискванията за безопасност и организацията на товарно-разтоварните площадки;
4.22. да информира съответните длъжностни лица от дружеството на работодателя, 112 и съответните компетентни органи в държавата, в която се намира, при настъпване на всякакви обстоятелства, свързани с управлението на предоставеното му МПС, които не могат да бъдат самостоятелно отстранени от шофьора при спазване на изискванията за безопасност и здраве, и които създават рискове от увреждане и нараняване на шофьора или трети лица;
4.23. при настъпване на злополука или травма по време на път незабавно да информира съответното длъжностно лице в дружеството на работодателя и да му изпрати всички документи и данни в тази връзка, с които разполага;
4.24. когато шофьорът не е допуснат по време на товаренето и получава натоварено и пломбирано полуремарке, задължително трябва да отбележи това в транспортния документ - /CMR/.

5. Превозваните товари ТРЯБВА:
5.1. да не надвишават допустимата максимална маса и да бъдат правилно разположени, съгласно документите за експлоатация на автомобила;
5.2. да не създават опасност за участниците в движението;
5.3. да бъдат надеждно укрепени със съответните приспособления и да не се влачат по пътя;
5.4. да не се оставят единични необвързани товари върху укрепените товари;
5.5. да не нарушават устойчивостта и управляемостта на автомобила.
Инструкцията е утвърдена на основание нормативните документи. Тя е задължителна за всички, които управляват товарни автомобили, собственост на дружеството. Неспазващите инструкцията, носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар