Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова и се публикува във вида, в който е предоставена. 

Инструкция за безопасна експлоатация на шмиргелов апарат

Устройство шмиргел
  1. Опорна стойка
  2. Предпазна козирка
  3. Защитен екран
  4. Локално/общо осветление
  5. Предпазен кожух
  6. Абразивен инструмент
  7. Обработваем детайл
  8. Фланци
  9. Подложка
  10. Аспирации

1. НЕ СЕ ДОПУСКА работа с необезопасен или неизправен шмиргелов апарат при:
1.1. свалени или неизправни предпазни кожуси;
1.2. неизправни или липсващи опорни стойки и предпазни козирки;
1.3. липса на предпазни екрани и ел. блокировка към тях, или с неизправна такава. При шмиргел с повреден или липсващ екран, да се работи задължително със защитни очила;
1.4. наличие на нехарактерни вибрации и шум, без аспирация, без локално или общо осветление и др.;
1.5. наличие на биене на абразивния инструмент;
1.6. силно замърсен шмиргел;
1.7. непочистена и неподредена работна площадка около шмиргела.

2. Разстоянието между абразивния инструмент /6/ и предпазната козирка /2/ не трябва да бъде повече от 6мм.Това разстояние се поддържа, като при износване на абразивния инструмент, предпазната козирка се снижава /регулира/.

3. Разстоянието между опорната стойка /1/ и работната повърхнина на абразивния инструмент /6/ трябва да бъде най-малко половината от дебелината на обработвания детайл, но не повече от 3мм. Опорната стойка да се постави така, че горната контактна точка на детайла с абразивния диск да лежи на хоризонталната равнина, минаваща през центъра на диска или малко над нея /до 10мм/.

4. Между фланците /8/ и абразивния инструмент /6/ да се поставят подложки /9/ от еластичен материал /картон, гьон,гума/ с дебелина до 0.5мм.Подложките трябва да покрият цялата притискаща повърхнина на фланците /8/ и да излизат навън по цялата окръжност най-малко 1мм.
5. При всяко пускане на шмиргеловия апарат, работникът трябва да стои встрани, докато тя развие пълните си обороти, и по време на работа, да не стои срещу абразивния инструмент /6/.

6. Подмяната на абразивния инструмент /6/ се извършва само от лице, обучено и инструктирано по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, по установения ред. Преди монтирането се проверява изправността на абразивния диск.

Иструкцията е разработена и утвърдена в съответствие с изискванията на нормативните документи и е задължителна за всички, които обслужват, ремонтират или работят с шмиргелови апарати. Неспазващите настоящата инструкция носят административно - наказателна и имуществена отговорност, предвидени в българското законодателство.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар