Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на автоклав стерилизатор

1. Експлоатацията да се извършва от лица, навършили 18 год. възраст, физически и психически здрави, преминали през производствено обучение и проверка на знанията от квалификационна комисия и да са преминали инструктаж по безопасно обслужване на съдове работещи под налягане.

2. Топлинният режим по време на стерилизацията в автоклава се свежда до следното:
2.1 Подгряване – покачване на температурата на водата в автоклава, посредством включване на електрическите нагреватели (подаване на пара) за определено време, до достигане на желаната температура на стерилизация, като до температура 95C крана за обезвъздушаване се държи отворен, прави се задържане при тази температура за няколко минути, затваря се крана и продължава покачването на температурата.
2.2 Същинска стерилизация – задържане за определено време при необходимото налягане и температура на стерилизация.
Регулирането на необходимото налягане се осъществява посредством обезвъздушителния кран и крана към инсталацията за подаване на сгъстен въздух, в зависимост от това дали налягането трябва да се понижи или повиши, а отчитането му се осъществява по монтирания за целта манометър.
2.3. Охлаждане – понижаване на температурата до 30-35 гр.Ц., чрез подаване на охлаждаща вода от водопроводната инсталация, като в началото се подава по-малко вода и постепенно се увеличава подаването й. Следи се поддържането на съответното налягане при охлаждането, чрез регулиране на източващия кран и крана за подаване на охлаждащата вода.

3. Режимите на стерилизация са в зависимост от стерилизираните продукти, и се регламентират от действащите в консервната промишленост стандарти.

4. Преди започване на работа, се прави външен оглед на контролно-измервателната апаратура за счупвания и видими повреди, като при наличие на такива, не се започва работа, до отстраняване на неизправностите.

5. Основно задължение на обслужващия персонал е поддържането в изправност на манометрите, термометрите, предпазния клапан и всички кранове, монтирани на автоклава.

6. Забранява се извършването на каквито и да било регулировъчни работи по предпазния клапан,след регулирането и проверката му от оправомощените лица.

7. При съмнение в показанията на манометрите и термометрите, същите следва веднага да се проверят и ако е необходимо да бъдат отремонтирани или подменени.

8. Периодически да се извършва проверка за изправността на предпазния клапан, посредством подаване на вода и повишаване на налягането в автоклава до необходимото ниво за задействането му.

9. По време на работа с автоклава абсолютно се забранява:
9.1. Чукане по корпуса му;
9.2. Извършване на ремонтни работи от всякакъв характер.

10. Съдът се спира от експлоатация в следните случаи:
10.1. При неизправност на резбовите съединения и непълно количество на скрепителните елементи на фланцовите връзки;
10.2. Когато в основните елементи на съда бъдат открити пукнатини, подутини и дефекти по заваръчните шевове, разкъсване на уплътненията и поява на течове в разглобяемите съединения;
10.3. При неизправност на манометрите и невъзможност да се определи налягането в съда;
10.4. Когато налягането се повиши над разрешеното (300 кРа), независимо от това, че са спазени всички изисквания на инструкцията за експлоатация;
10.5. При неизправност на предпазния клапан и защитните блокировки.

11. При спиране експлоатацията на съда за по-продължително време, същия да се почисти и да се вземат мерки за предпазването му от корозия.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар

0 мнения за “Автоклав стерилизатор *”