Инструкция за безопасна работа с апарат за ММА и TIG заваряване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този апарат е инверторен токоизточници, с който може да се заварява по следните методи:
- ММА метод с удвояване на напрежението за гарантиране на точна и стабилна заваръчна дъга.
- НЕПРЕКЪСНАТ TIG метод

Апаратът може да се включи и към агрегат. Агрегатът трябва да осигурява стабилно напрежение на изхода.
Апаратът трябва да бъде използван само по предназначение!

Апаратът трябва да се използва в сухи помещения с добра вентилация.
Убедете се че никаква метална прах не може да се засмуче от вентилатора на апарата, тъй като това може да доведе до повреда в електронните платки.
Забранява се да се включват изходите на два или повече апарата последователно или паралелно.
При инсталиране на апарата съблюдавайте изискванията за техника на безопасност на околните работници.
Положението на апарата трябва да позволява лесен достъп на оператора до органите за управление и конекторите.
Забранено е да се заварява с апарат със свалени капаци.
Апарата не трябва да е изложен на директна слънчева светлина или на проливен дъжд.
По време на заваряване заваръчните кабели трябва да са близо до пода или върху него. Те трябва да са възможно най-къси.