Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Даниела Ганчева.

Инструкция за безопасна работа с хидравличен абкант

І. Защита на ръцете и тялото.

1. Винаги пазете далече от зоната на огъване ръцете си по време на работа.
При започване на процеса на огъване пазете далеч ръцете си от осите на огъване (работната зона), не забравяйте, че материала ще се придвижи до зададения му ъгъл на огъване, така че се пазете материала да не Ви удари.

2. След огъване материала винаги пада и има опасност да ви нарани.

3. По време на огъване не трябва да се извършва настройка на инструмента и защитните прегради трябва да бъдат затворени.

4. Защитите на главното електро табло и тези на превключвателите не трябва да се изключват никога.

5. Не се приближавайте до машината по време на нейните работни движения. Останете на предписаното от производителя безопасно разстояние по време на процеса на огъване.

ІІ. Процедури за безопасност

1. Преди ел. захранване на машината прочетете цялото електро описание и приемете дадените стойности.

2. Никога не приближавайте дори с част от тялото си в работната зона.

3. Никога не работете и не обслужвайте машината, не осъществявайте поддръжка или смяна на части от нея без да прочетете ръководството с инструкции или да се консултирате с компетентно лице, ако имате каквито и да било съмнения.

4. Не извършвайте каквито и да е странични операции, когато двигателят работи.

5. Машината трябва да се обслужва и поддържа от специалист.

6. Не променяйте настройката на хидравличните клапани.

7. Никога не променяйте ограничителните превключватели на горната маса (превключвател за бърз ход и ограничителен превключвател).

8. Не преминавайте границата на максималното налягане, упоменато на табелката за налягане, поставена на машината.

9. От гледна точка на безопасността са поставени защити (предпазители) на подвижните части на машината. Не работете със снети или липсващи предпазители.

10. Защитните предпазители на задния упор трябва да бъдат отваряни само при поддръжка и извършване на някои настройки.

11. На достъпни места от гледната точка на безопасност на машината има поставени аварийни бутони за нейното спирането при евентуални аварии.

12. Цялата информация за безопасност при работа се намира на предупредителните табелки, поставени на машината. Спазвайте препоръките по време на работа.

13. За производство и работа с хидравличния абкант не трябва да използвате инструменти, които не са производство на фирмата , в противен случай машината може да бъде повредена.

14. Не позволявайте на некомпетентни и неупълномощени лица да управляват и оперират с машината.

15. Пазете работното си пространство подредено, иначе то няма да бъде достатъчно добре обезопасено.

16. Машината трябва да бъде управлявана от специалист, който е запознат предварително с инструкциите за работа от ръководството на машината.

III. ПРЕПОРЪКИ

Трабва да оставите безопасно разстояние между горния и долния работни поансони (оформящи ножове).

Бъдете внимателни в работната зона. Използвайте ръкавици. Не забравяйте, че листа ще се придвижва нагоре, когато натиснете “време”. Пазете тялото си от евентуални злополуки.

Не навлизайте в задната част на машината. Може да влизате само за поддръжка и при спряла машина.Не забравяйте, че задната опора е подвижна.
Когато искате да извадите, издърпате, смените, почистите и т.н. хидравличното оборудване с цел поддръжка, трябва да фиксирате горната греда. Трябва да поставите твърд упор между горната и долната матрица.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар