Инструкция за безопасна работа с иглен вибратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината представлява иглен вибратор, който създава високочестотни трептения в главата. Чрез потапяне на главата в пресния бетон се отстранява въздухът в ефективната зона на действие на главата и той се уплътнява. Пресният бетон охлажда едновременно с това главата.

1.Със самостоятелна работа с иглените вибратори могат да бъдат натоварени само лица, които са навършили 18 години, са психически и физически годни, са инструктирани за работа с иглени вибратори и са удостоверели правоспособността си пред предприятието.
2. Иглените вибратори могат да се използват по предназначение само за уплътняване на бетон като се съблюдава ръководството за експлоатация на производителя и тези указания за безопасност. Уредът трябва да се потопи в сместа, предназначена за свиване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.