Инструкция за безопасна работа с хобел машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината трябва да бъде поставена в стабилна позиция върху здрава земя.
Трябва да има достатъчно осветление на работното място и около машината.