Инструкция за безопасна работа с хидрофорна помпа

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Автоматичните, водни помпи са преносими, центробежни, самозасмукващи помпи с ел. двигател. Помпите са предназначени за използване с чиста вода. Могат да се използват за поливане на градини, доставка на вода за домакински нужди, ферми, цехове и други.

Помпите не са подходящи за изпомпване на течности съдържащи нечистотии, пясък, кал или глина. Не ги използвайте за изпомпване на мръсна вода с наличие на влакна или хартия, солена вода, киселини или запалителни материали. В съответствие с разпоредбите тази помпа е за чисти води и не трябва да се използва за пренасянето на отпадни води и лесно запалими течности. Максимална допустима температура на изпомпваната течност –  35оС.

Хора не запознати с настоящата инструкция и инструкцията за експлоатация на помпата, не трябва да използват помпата.
Деца и младежи под 16 години не трябва да използват помпата и трябва да са далеч от мястото, където тя работи.

По време на работа на помпата, във водоизточника не трябва да има хора.

II. Предвидими ненормални ситуации.

При необходимост от интервенция със заваръчни апарати или електрически уреди, опасността от експлозии трябва да бъде предварително проверена.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Преди използване на помпата е необходимо извършване на проверка, която да потвърди наличието на необходимите защитни средства.
Преди започване на работа, се уверете, че всички връзки с контактите са защитени от влага. Кабелите и връзките към ел. мрежата, трябва да бъдат проверени за наличието на повреди.
Лицето използващо помпата трябва да вземе необходимите мерки срещу косвени повреди, предизвикани например от наводняване на зоната на използване на помпата
Никога не вдигайте или пренасяйте помпата, като я държите за кабела, смукателния или нагнетателен маркуч.
С цел предотвратяване на неволно стартиране на помпата, тя трябва да бъде изключена от ел. мрежата преди започване на каквато и да е дейност по поддръжка или почистване.
След изпомпване на вода съдържаща хлор (вода от плувни басейни) или вода с примеси, помпата трябва да се изплакне с чиста вода.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Дължината на смукателния маркуч трябва да бъде избрана, така че долната част с клапана да е винаги на поне 30 см. под нивото на водата.