Инструкция за безопасна работа с хедер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Отговорност на оператора:

Ваше задължение е изцяло да прочетете и разберете инструкциите за безопасност, преди да използвате хедера
Не забравяйте, че вие ​​сте ключът към безопасността. Добрите практики за безопасност защитават вас и хората около вас.
Преди да позволите на някого да управлява хедера, независимо от това за колко кратко време или разстояние трябва да сте сигурни, че той е инструктиран и обучен за безопасно и правилно използване.
НЕ променяйте машината. Неоторизираните модификации могат да увредят функцията и / или безопасността и да повлияят на живота на машината.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Знайте винаги къде се намира комплекта за първа помощ за спешни случаи.