Инструкция за безопасна работа с гръбна моторна пръскачка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Гръбната пръскачка е предназначена за пръскане с пестициди и хербициди, хигиенизиране и предотвратяване на епидемии, пръскане на гранулирани торове и т.н.